Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Aktivita 4 - Semináře pro samosprávy

 
 
 

logo EU logo basis


Setkání starostů obcí a měst kraje Vysočina, mikroregionů a tajemníků v kraji Vysočina a setkání angažovanců v AT. Za projekt se uskuteční celkem 10 setkání (9 x CZ a 1 x AT).

   - 3x setkání se strarosty obcí kraje Vysočina,
   - 3x setkání se zástupci mikroregionů,
   - 3x setkání s tajemníky,
   - 1x setkání v AT – komunální angažovanci

Jedná se o působení na politiky a úředníky na zahrnování principů MA 21 a udržitelného rozvoje do rozhodovacích procesů, výměna zkušeností, získávání informací z jednotlivých municipalit využitelných pro realizátory projektu (prezentace, workshopy, panelové diskuze, kulaté stoly). Cílem aktivity je působení na představitele obcí, diskuze se zástupci municipalit nad problémy a hledání jejich řešení s pomocí principů MA21. Setkání budou důležitým zdrojem informací pro realizátory projektu. Zajištění účasti vybraných představitelů municipalit z Vysočiny na síťovém setkání realizátorů MA21 v NÖ.
Aktivita by měla směřovat k jednomu z cílů projektu a to zvýšení aktivních MA21 obcí v příhraničním prostoru (o 21%).


 

29. 10. 2012 Setkání zástupců mikroregionů a místních akčních skupin Kraje Vysočina v Přibyslavi

Dne 29. října 2012 se v Přibyslavi uskutečnilo v rámci projektu MA-G 21 setkání mikroregionů a místních akčních skupin (MAS). Místo setkání Přibyslav představil místostarosta města Martin Kamarád. Za Kraj Vysočina přivítala účastníky RNDr. Marie Kružíková, radní pro oblast školství, která zdůraznila význam spolupráce mezi obcemi, podnikateli, neziskovým sektorem a ostatními subjekty působícími v oblasti
rozvoje venkova.

Program akce.


20. 9. 2012 setkání starostů obcí Kraje Vysočina s Radou Kraje Vysočina

Program akce.


7. - 8. 6. 2012 Dvoudenní setkání tajemníků ve Škrdlovicích

Program akce.


7. 3. 2012 Setkání zástupců mikroregionů a místních akčních skupin v Kraji Vysočina v Havlíčkově Brodě

Dne 7. března 2012 se v Havlíčkově Brodě uskutečnilo druhé setkání mikroregionů a místních akčních skupin z Kraje Vysočina.

Akci zahájil Ing. Tomáš Škaryd, radní Kraje Vysočina pro oblast cestovního ruchu, kultury a neziskového sektoru, který zdůraznil význam spolupráce mezi obcemi, podnikateli, neziskovým sektorem a ostatními subjekty působícími na území Kraje Vysočina.

Příspěvky přednášejících byly zaměřeny především na výhled do dalšího programového období 2014 – 2020. Zástupkyně Ministerstva zemědělství ČR Ing. Lucie Krumpholcová seznámila přítomné s aktuálním stavem čerpání z Programu obnovy venkova a informovala o přípravných aktivitách na nové programovací období. Pracovní metodu Leader představil Petr Sušanka, zástupce Místní akční skupiny Vladař o.p.s. a upozornil na tři hlavní tematické oblasti - mezinárodní spolupráce, environmentální přístupy obcí a celoživotní mimoškolní vzdělávání na venkově, na které by se měly obce orientovat.

Dále vystoupili Jiří Krist (Národní síť MAS ČR) s informacemi o možnostech financování rozvoje venkova a Tomáš Dvořák (Regionální rozvojová agentura Vysočina), který přiblížil možnosti spolupráce s Dolním Rakouskem z Fondu malých projektů. Zástupci Krajského úřadu Kraje Vysočina informovali o možnostech financování projektů z rozpočtu kraje a o aktivitách realizovaných v rámci místní Agendy 21.

Druhá polovina programu byla věnována konkrétním aktivitám, zkušenostem a realizovaným projektům. Byla představena činnost Mikroregionu Telčsko a Místní akční skupiny Havlíčkův kraj, o.p.s.. Závěrem proběhla diskuse nad financováním Místních akčních skupin v různých krajích a potřebností finančně více podporovat také okrajové oblasti krajů.

Prezentace ke stažení zde.


22. 11. 2011 Setkání se starosty v Třešti

Setkání zahájil hejtman kraje, který informoval o projektu MA-G 21, ze kterého je setkání financováno. Tento projekt umožňuje předávání informací o úspěšných příkladech dobré praxe mezi oběma regiony, zejména v oblasti realizace místní Agendy 21.

Radní kraje seznámili účastníky s agendou, kterou kraj připravuje na následující rok. Náměstek hejtmana pro ekonomiku Vladimír Novotný přednesl informace o hospodaření kraje, přípravě rozpočtu na rok 2012 a situaci ohledně změn v Rozpočtovém určení daní. Kraj i přes nutnost zavedení úsporných opatření opět připravuje vyhlášení některých grantových programů ve Fondu Vysočiny, které jsou pro příjemce z Vysočiny zajímavých zdrojem podpory rozvojových aktivit.

Radní pro oblast regionálního rozvoje informoval o projektech, které odbor regionálního rozvoje realizuje a také o plánovaných změnách v připravovaném programovém období EU 2014 – 2020.

Setkání se také zúčastnil zástupce organizátora Světového poháru v biatlonu, který se bude konat v lednu 2012 v Novém Městě na Moravě. Požádal starosty obcí o spolupráci při informování o této mezinárodní soutěže a zároveň nabídl možnost účasti o pro zájemce z příhraničních oblastí.

Pracovníci Sdružení měst a obcí ČR připravili pro starosty a zastupitele vzdělávací projekt financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který mj. umožňuje řešit pro jednotlivé obce i odborné právní poradenství.


9. - 10. 6. 2011 Dvoudenní setkání tajemníků v Křižánkách

Další ze setkání v rámci projektu MA-G 21 „Spolupráce mezi místní Agendou 21 (MA 21) v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku proběhlo ve dnech 9. – 10. června 2011 v Křižánkách. Setkání zahájila Marta Vencovská informacemi o současném postupu v projektu a jeho realizovaných aktivitách.

Právnička krajského úřadu vysvětlila tajemníkům pravidla pro poskytování veřejné podpory. Při výkladu se zaměřila na speciální režim podpory de minimis. Tajemníky zajímalo především to, kdy při poskytování prostředků se jedná o veřejnou podporu a kdy ne.

Pod vedením zkušené lektorky na komunikaci MgA. Ireny Swiecicki si účastníci vyzkoušeli jak komunikovat na kameru a jak zvládat náročný rozhovor. Největší zájem byl o to, jak se při vystupování na veřejnosti zbavit stresu, jak správně argumentovat, a také jak řešit konflikty s podřízenými.

Tajemníci také vyslechli informace od zástupce agentury CzechInvest o mapování objektů brownfields a jejich využitelnosti pro podnikání a aktivně diskutovali nad změnami ve výkonu státní správy v oblasti práce a sociálních věcí a možnými dopady, které tyto změny mohou přinést. Mezi dalšími představenými tématy byly problematika pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví kraje, změna zákona o rybářství a možné změny v organizaci živnostenských úřadů.

Tajemníci velmi pozitivně ohodnotili vzdělávání starostů a zastupitelů, které s nimi ve spolupráci krajský úřad pořádal od února do května.

Petr Holý, Marta Vencovská, Oddělení regionálního rozvoje


24. 2. 2011 setkání mikroregionů v Jihlavě

Na setkání prezentovali zástupci mikroreginů svou činnost a byly zde diskutovány metody zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů. Zástupci kraje Vysočina prezentovali projekt MA-G21, poté následovala diskuse na téma udržitelný rozvoj, zapojování občanů a možnostni spolupráce s Dolním Rakouskem.


27. 1. 2011 Třešť - Setkání starostů

setkání 27.11.2010

Poprvé po podzimních komunálních volbách se 27. ledna 2011 se v Třešti setkali všichni noví i staronoví starostové obcí a měst Vysočiny s krajskou samosprávou. Vedle očekávaných témat, jako jsou zdravotnictví a plánované navrhované změny k diskuzi v krajském školství se starostové seznámili i s projektem připravovaného sčítání lidu.

Radní kraje Vysočina představili činnost odborů, které mají ve své gesci. Zejména pak s připravovanými změnami v dotačních titulech pro obce, které budou poskytovány z krajského rozpočtu.

Na programu byla také informace o spolupráci se zahraničními partnery, zejména s Dolním Rakouskem.

Česko-rakouský projekt MA-G 21 je zaměřen na spolupráci mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem „Gemeinde 21“ v Dolním Rakousku. Kraj Vysočina se stejně jako Dolní Rakousko angažuje v místní Agendě 21. Ačkoliv cesta obou krajů k realizaci této metody kvality a udržitelnosti ve veřejné správně začala s časovým odstupem, smysl a účel zůstávají díky obsahu MA21 stejné – rozvíjet obce udržitelným způsobem (s ohledem na ekologii, hospodářství a sociální oblast) tak, abychom je mohli předat následujícím generacím zdravé a dobře fungující.

Starostům byla také představena aktivita – Minimum pro starosty, které je určeno zejména pro nové starosty a místostarosty, kteří byli zvoleni  poprvé a dosud se nepohybovali ve veřejné správě.


1. 12. 2010 Setkání tajemníků úřadů obcí s rozšířenou působností a pověřených úřadů (Jihlava)

V tento termín proběhlo setkání na téma Zahrnování principů místní Agendy 21 a udržitelného rozvoje do rozhodovacích procesů, výměna zkušeností.


8. 10. 2010 Kraj se účastnil setkání realizátorů MA21 v Großrußbachu

Setkání 8. 10. 2010

V pátek 8. 10. 2010 se 11 zástupců kraje a měst a obcí Vysočiny zúčastnilo společného setkání realizátorů programu místní Agendy 21 (MA21) v rakouském Großrußbachu, které se konala v rámci společného projektu MA–G 21. Cílem setkání bylo předávání zkušeností s realizací MA21, která je metodou kvality ve veřejné správě.

Českým zástupcům byl ještě před zahájením konference představen systém realizace MA21 v Dolním Rakousku.

Na prvním veřejném setkání českých a rakouských realizátorů MA21 bylo oceněno 5 rakouských realizátorů za dosažené úspěchy v rámci udržitelného rozvoje a zároveň jim byl zástupcem kraje představen postup realizace MA21 v ČR a projekt Vysočina 21. DI Bernhard Haas, koordinátor Agendy 21 z úřadu dolnorakouské zemské vlády, prezentoval úspěchy místní Agendy 21 v Dolním Rakousku a přestavoval vize programu do budoucna.

„Velice se mi líbila hlavní myšlenka prezentace pana Haase, ve které dával důraz na 4 H -  Herz, Hirn, Hände a Humor – tedy srdce, mysl, ruka a humor, na které nesmí realizátoři místní Agendy ani v budoucnu zapomínat“, řekl radní kraje pro oblast regionální rozvoje Ing. Bc. Martin Hyský.

Součástí setkání byla i exkurze do nově zřízeného sportoviště se zázemím pro fotbal, cyklistiku, beach volejbal, koupání a místní hudební kapely a klubem pro mladé vybudovaného obyvateli Großrußbachu.

 

Návštěva se konala v rámci česko-rakouského projektu přeshraniční spolupráce s názvem MA-G21 (MA21 – Gemeinde21).
 

Odkazy


 
 

8.10.2010 - Grossrussbach

 

27. 1. 2011 - Třešť - starostové

 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 1300046

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek