Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Aktuální otázky týkající se povolebního dění

Zastupitelstvo
 

 
 

Vážení příznivci webu kraje Vysočina!

 

Redaktor Jihlavských listů pan Jan Mazanec mi položil několik otázek, které se týkají aktuálního povolebního dění v orgánech kraje, zejména ve vztahu ke krajskému úřadu. Myslím, že by Vás tato témata mohla také zajímat, proto jsem s jeho svolením zpřístupnil otázky i odpovědi (viz níže – otázky pana redaktora jsou zvýrazněny tučným písmem). Rozhovor vyšel ve zkrácené podobě (zkrácení bylo se mnou řádně dohodnuto, na plné znění pochopitelně není v novinách dost prostoru) v Jihlavských listech v pátek 14. listopadu. Odpovědi byly připraveny ve středu 12. 11., pokládal jsem však za korektní zveřejnit text až poté, kdy vyšel ve zmíněných novinách.

 

 

1) Do kdy budou fungovat kontakty telefonické a e-mailové na dosluhující radní a kdy budou zřízeny nové? Ti noví radní budou používat služebních telefonů dosavadních radních, nebo využijí svá telefonní čísla?

 

Telefonické mobilní kontakty radních, končících ve své funkci i nových, se v naprosté většině případů nezmění. Jejich mobilní telefonní čísla jim tedy obecně zůstávají, pouze přecházejí v případě končících členů rady pod soukromou a u nových členů rady pod služební (úřední) smlouvu a případně též k jinému operátorovi. Noví radní tedy budou mít možnost převodu svého dosavadního mobilního telefonního čísla. Pokud této možnosti nevyužijí, obdrží zcela nové služební telefonní číslo.

 

Čísla pevných linek nových členů rady budou zveřejněna nejpozději v posledním listopadovém týdnu. Jejich přidělení je závislé na rozmístění do kanceláří.

 

Emailové adresy všech končících radních na doméně kraje Vysočina boudou zachovány po celé volební období u radních, kteří získali mandát člena zastupitelstva kraje, a po dobu nejméně šesti měsíců u radních, kteří mandát člena zastupitelstva kraje nezískali (konkrétně se jedná o náměstkyni hejtmana paní Marii Černou). Dle přání každého jednotlivého radního končícího ve funkci může být pošta přesměrována na soukromou adresu případně na adresu zřízenou u nového zaměstnavatele. Noví radní, kteří v končícím volebním období již měli jako zastupitelé krajskou emailovou adresu (jde o většinu z devíti nových předpokládaných členů rady), budou užívat tuto adresu i nadále beze změny. U zcela nových členů zastupitelstva kraje bude adresa na doméně kraje Vysočina zřízena ještě v tomto týdnu, bude přitom mít standardní tvar (prijmeni.x@kr-vysocina.cz, kde „x“ je počáteční písmeno křestního jména).

 

Tyto záležitosti není možné připravovat před zvolením nového hejtmana, jeho náměstků a nových členů rady kraje, neboť nelze stoprocentně zaručit, jak volba na ustavujícím zasedání zastupitelstva dopadne.

 

 

 

2) Kdy budou ustaveny (nebo voleny) komise a výbory? Budoucí hejtman pan Běhounek uvedl, že sice nechce personální změny, ale dokáže si představit nějakou restrukturalizaci komisí. (Do toho vy jako úřad můžete mluvit? A souhlasíte s ním, resp. můžete uvést nějaký příklad, kde by podle vás byla změna žádoucí?)

 

Tato otázka je k zodpovězení spíše pro samosprávu kraje, tedy zastupitelstvo, radu a hejtmana, než pro krajský úřad a jeho ředitele.

 

Obecně platí, že komise jsou poradními orgány rady kraje. Jejich počet, odvětvová struktura, personální obsazení i způsob práce jsou věcí rozhodování rady kraje. Podle informací, které má krajský úřad k dispozici, by mohly být ustaveny na zasedání rady kraje dne 2. 12. 2008.

 

Výbory zastupitelstva kraje jsou kromě poradní často nositeli i kontrolních funkcí (zejména finanční výbor a kontrolní výbor). V demokratických poměrech je proto ctěna zásada, že do nich má přístup i opozice. Finanční, kontrolní a školský výbor jsou zakotveny přímo v zákoně (jsou povinné), ostatní výbory si zřizuje zastupitelstvo kraje dle potřeby. Ustavení výborů a jejich personální obsazení je věcí zastupitelstva kraje. Podle informací krajského úřadu lze předpokládat rozhodování o výborech (jejich ustavení) na zasedání zastupitelstva kraje dne 17. 12. 2008.

 

Protože jde o výsostné kompetence a odpovědnost samosprávy kraje, nepřísluší krajskému úřadu, aby jakkoliv komentoval rozhodování o počtu výborů a komisí, jejich odvětvové struktuře a dalších aspektech jejich existence a fungování. Nepochybuji o tom, že nově zvolené samosprávné orgány kraje Vysočina rozhodnou o těchto otázkách se stejnými cíli, jako o nich rozhodly orgány kraje v předchozích dvou volebních obdobích, tedy tak, aby krajská samospráva fungovala co nejlépe, ve prospěch kraje a jeho obyvatel.

 

 

 

3) Asistentky radních zůstanou na svých místech? Já mám informace, že nově zvolení radní si je mohou vybrat.

 

Konečnou odpověď na tuto otázku zatím ještě neznáme. Vše je otázkou dohody, hledání optimálních variant. Z předběžných diskuzí je možné usuzovat, že asistentky radních zůstanou většinou u dosavadních resortů (tedy podle náplně stávajícího člena rady kraje, pro jehož agendu poskytovala příslušná asistentka organizačně administrativní servis). Takové řešení má velké výhody, zejména pro zajištění kontinuity, přenosu důležitých informací, kontaktů, termínů, komplexní návaznosti administrativy.

 

 

 

4) Platí to, že nyní tedy bude vypsáno výběrové řízení na vedoucího oddělení kanceláře hejtmana - po paní Šteklové?

 

Ano, platí. Výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí(ho) oddělení kanceláře hejtmana bylo již vypsáno a zveřejněno dne 10. 11. 2008.

 

 

 

5) Jaké další technické změny a v jakém časovém období si vyžádá výměna politického vedení kraje?

 

Nepředjímáme žádné významné či prudké technické resp. spíše organizační a personální změny, vše ukáže až čas. Povolební situace by se v zásadě neměla výraznějším způsobem do činnosti krajského úřadu promítat. Krajský úřad má „usazenou“ strukturu, řádně pracuje, je řízen ředitelem, řediteli sekcí, vedoucími odborů, vedoucími oddělení, je naplňován poctivou prací odborně zdatných, pracovitých a čestných úředníků.

 

Dobře fungující úřad vedle solidního výkonu přenesené působnosti (státní správy) poskytoval v rámci samostatné působnosti (samosprávy kraje) kvalitní servis dosavadním samosprávným orgánům kraje a nepochybně jej bude ve stejné kvalitě a s profesionalitou a loajalitou poskytovat i orgánům nově zvoleným, novému zastupitelstvu, radě a hejtmanovi.

 

Zřejmě se postupně změní personální zastoupení kraje v různých poradních orgánech, pracovních komisích atd. pracujících při ústředních orgánech státu nebo např. při Asociaci krajů České republiky, v neziskovém sektoru a podobně. Zejména to platí v případech, že členem takové skupiny či takového orgánu je končící člen rady kraje. Jde však většinou o záležitosti samosprávných orgánů.

 

 

 

6) Sociální demokraté hovoří o auditu krajského úřadu - v jakém čase by byl reálný?

 

Případné provedení dalšího organizačně procesního posouzení krajského úřadu je možné v případě vzájemné dohody rady kraje a vedení krajského úřadu (tedy ředitele, tří sekčních ředitelů i vedoucích odborů sekretariátu hejtmana a sekretariátu ředitele). Pro takové rozhodnutí by bylo vhodné předem posoudit účelnost a efektivnost takového „auditu“. K této otázce se v diskuzích mezi novou radou kraje a vedením krajského úřadu pravděpodobně vrátíme.

 

Možná nebude takové komplexní, vcelku nákladné, externím subjektem realizované posuzování třeba, jistě však bude docházet k opakovanému internímu posuzování a případně i k optimalizaci organizační struktury tak, aby bylo vytížení jednotlivých útvarů a koneckonců i jednotlivých úředníků rovnoměrné a aby struktura úřadu co nejlépe vyhovovala náplni práce úřadu, procesům a postupům. Jde o nikdy nekončící proces.

 

V budoucnosti může do organizační struktury a pravidel fungování úřadu velmi citelně zasáhnout především projekt e-government, tedy proces elektronizace veřejné správy.

 

 

 

7) ČSSD (i KSČM) mají odlišný názor na příp. dostavbu krajského úřadu. Způsobí to nějaké změny, resp. přehodnocení dosavadních rozhodnutí, zrušení studií atd.? (Pokud vím, tak už měla být v bývalých kasárnách O. Jaroše demolice.)

 

V současné době probíhá územní řízení na dostavbu sídla kraje (areálu krajského úřadu) - budova D.

 

Zastupitelstvo kraje schválilo usnesením 0366/05/2008/ZK převod finančních prostředků ve výši 16,234 mil. Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje za účelem financování aktivit týkajících se sídla kraje. Usnesení je pochopitelně stále platné. Tyto prostředky se plánují využít pro demolici objektů v severní části areálu bývalých kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě. Demolice je potřebné provést jednak pro budoucí komunikaci uvnitř areálu, z níž budou obsluhovány všechny investiční záměry v tomto území („krajská“ sídla VZP ČR, ČSSZ), jednak pro případnou dostavbu krajského úřadu nebo širšího administrativního komplexu. Vyhlášení veřejné zakázky na demoliční práce je připraveno. Před spuštěním realizace záměru dojde k ověření politické vůle nově zvolené rady kraje, v případě potřeby i zastupitelstva kraje.

 

V současné době probíhá veřejná zakázka na Právní, technické, finančně-ekonomické a společensko-ekonomické posouzení a porovnání variant zajištění vybudování a provozu administrativního komplexu kraje Vysočina. Cílem je posoudit a nalézt optimální model a postup kraje pro pořízení a provozování tohoto komplexu.

 

Podle předběžných informací krajského úřadu bych si netroufal tvrdit, že ČSSD a KSČM mají zcela odlišný názor na tuto zásadní otázku, než jaký měla dosavadní koalice stran tvořící radu kraje. Spíš předpokládáme snahu o určité modifikace záměru orientované směrem ke komplexnější účelovosti areálu (zaznamenali jsme např. úvahy o doplnění kongresového centra do projektu) apod.. Je možné, že dojde k určitým posunům a k nové formulaci investičních záměrů. I v takovém případě, nebude-li projekt zcela negován, budou dosud vytvořené podklady využitelné.

 

 

 

8) K pátečnímu zasedání: Bude tam umožněn prostor pro vystoupení a prezentaci názoru odpůrcům spolupráce s KSČM (R. Vovsík, L. Švančara, E. Janderka), kteří chtějí na zasedání přijít a avizují, že u svých příznivců ocení i výrobu transparentů?

 

Prozatím nemáme žádnou oficiální informaci o tom, že bude někdo z veřejnosti žádat o vystoupení v rámci ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje, které je plánováno na pátek 14. 11. 2008. e jeho žádost řešit předsedající.

 

Platí, že ustavující zasedání zastupitelstva kraje je stejně jako každé jiné zasedání tohoto samosprávného orgánu ze zákona veřejné. Ve svobodné, demokratické společnosti není žádným problémem, pokud lidé v publiku projeví takovou formou, která nenaruší nedovoleným či nepřiměřeným způsobem průběh jednání, svůj osobní názor.

 

 

 

9) Ještě zcela laická otázka: Předpokládám, že na evropské dotace, resp. Radu regionu soudržnosti nebude mít "výměna vlády" žádný vliv. Kdo bude členem rady pro Jihovýchod místo M. Vystrčila?

 

I toto je otázka spíše na samosprávné orgány, konkrétně na radu kraje. I po volbě hejtmana, jeho náměstků a dalších členů rady kraje zůstávají členové (a tedy také předseda Miloš Vystrčil) Výboru Regionální rady Regionu soudržnosti Jihovýchod ve svých pozicích. Protože jsou členové výboru za Vysočinu voleni Zastupitelstvem kraje Vysočina a členové výboru za Jihomoravský kraj Zastupitelstvem Jihomoravského kraje (8 + 8), může dojít ke změnám v obsazení výboru opět jen na základě usnesení těchto zastupitelstev. Není tedy v mé moci odpovědět na položenou otázku. Snad jen mohu uvést, že dle informací krajského úřadu není pravděpodobná nová volba členů výboru za Vysočinu na ustavujícím zasedání zastupitelstva kraje dne 14. 11. 2008.

 

 

 

V Jihlavě dne 12. 11. 2008

Odpovědi připravil:     Ing. Bc. Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 13.11.2008 / 13.11.2008

Počet návštěv: 71027
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek