Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Dotace na realizaci ICT Standardu - formulář závěrečné zprávy a podmínky vyúčtování

Dle podmínek poskytování dotací jsou příjemci povinni odeslat závěrečnou zprávu a vyúčtování dle níže uvedených podmínek.
 

 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce dotace uvedený v záhlaví smlouvy. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději do 30. 11. 2011. Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a to oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Příjemce se podpisem smlouvy zavazuje prokázat úhradu celkových nákladů akce a to buď výpisem ze svého bakovního účtu nebo svými pokladními doklady, dále se zavazuje doručit Kraji Vysočina nejdéle do 12. 12. 2011 závěrečnou zprávu, jejíž formulář je umístěn níže. Závěrečná zpráva a vyúčtování bude obsahovat:

  • stručný popis zrealizované akce,
  • informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,
  • finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního vyúčtování,
  • kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě.

Kompletní závěrečná zpráva včetně podkladů pro vyúčtování bude odeslána el. podepsaným emailem na adresu podatelny KrÚ posta@kr-vysocina.cz a v kopii na rojkova.m@kr-vysocina.cz. Email je třeba podepsat zaručeným elektronickým podpisem (kvalifikovaným certifikátem) osoby oprávněné za žadatele jednat, případně jej zastupovat. Do předmětu zprávy napište: "Poskytování dotací na podporu rozvoje ICT v organizacích zřizovaných krajem Vysočina -  vyúčtování."

 
 
Zodpovídá: Ing. Martina Rojková
Vytvořeno / změněno: 28.11.2011 / 28.11.2011

Počet návštěv: 30818
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek