Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Jaderná energetika na Vysočině

Jaderná elektrárna Dukovany
Kraj Vysočina usiluje nejen o včasné zahájení příprav na provedení obnovy jednotlivých bloků Jaderné elektrárny Dukovany, až se bude blížit skončení jejich projektové životnosti (po prodloužení), ale také o kapacitní rozšíření elektrárny výstavbou dalších reaktorů. Podstatné rozšíření (nejméně o 50% stávající kapacity) umožňují stávající technické i přírodní podmínky v místě (zejména kapacita zdroje vody pro chlazení reaktoru). Rozšíření stávající výrobny je např. ve srovnání s výstavbou zcela nové jaderné elektrárny v jiné lokalitě výrazně efektivnějším řešením.
 

 
 

Takové záměry jsou plně akceptovány a podporovány orgány kraje  Vysočina, a to včetně zastupitelstva kraje. Zastupitelstvo přijalo v této věci  podporující usnesení č. 0064/02/2008/ZK již dne 25. 3. 2008 a usnesením ze dne 16. 9. 2008 č. 0290/05/2008/ZK v rámci schválení dokumentu Zásady územního rozvoje kraje  Vysočina tento postoj ještě potvrdilo a převedlo i do roviny územně-plánovací  dokumentace. Rozšíření výroby elektrické energie s využitím jaderné (štěpné)  reakce považují orgány kraje za základní zdroj pro krytí předpokládaného nárůstu  spotřeby elektrické energie v České republice i za základní zdroj pro pokrytí  trvalých výpadků výrobní kapacity po postupném odstavování některých tepelných,  uhelných elektráren. Jaderná energie patří k nejlevnějším,  nejstabilnějším bezemisním řešením. Dosavadní provoz  Jaderné elektrárny Dukovany je důkazem, že jaderná technologie může být při  odpovědném provozování naprosto bezpečnou a okolní prostředí prakticky  nezatěžující výrobou elektřiny. Bez rozvoje jaderné energetiky si nedovedeme  představit zajištění energetické soběstačnosti naší země, stabilitu  elektroenergetické sítě a zejména ani zajištění podmínek pro  konkurenceschopnost naší průmyslové výroby. Tento názor je podpořen mimo jiné i  závěry z posouzení prováděného tzv. Pačesovou komisí a závěry k ní zpracovaného  vládního oponentního posudku.

 

Kraj Vysočina  dlouhodobě spolupracuje se společností ČEZ, a. s., která je vlastníkem a  provozovatelem Jaderné elektrárny Dukovany   a tuto spolupráci postupně  rozvíjí. Tato spolupráce má mnoho rovin. Z nejvýznamnějších bychom rádi  připomenuli společný projekt, jehož výsledkem je zřízení nového studijního oboru  "energetik" na Střední průmyslové škole Třebíč. Tato škola bude již od  nadcházejícího školního roku připravovat za významné podpory společnosti ČEZ, a.  s. mimo jiné i odborníky potřebné pro provedení generační výměny personálu jaderné  elektrárny a jejích dodavatelů a nezbytné zejména v případě budoucí realizace  rozvojových záměrů.

 

V současné době je  připravováno memorandum o spolupráci mezi krajem Vysočina a společností ČEZ, a.  s., které předpokládá další kvalitativní i kvantitativní rozvoj spolupráce obou  stran. Toto memorandum by mělo dát oběma stranám vyšší míru jistoty vzájemné  podpory a mělo by prospět rozvoji vzájemných vztahů i zvýšení výhod pro region v  okolí elektrárny zahrnující obce Vysočiny i Jihomoravského  kraje.

 

Dílčí projevy  podpory jaderné elektrárny resp. společnosti ČEZ, a. s. již tradičně patří k  výhodám, které získávají obce, na jejichž území je zařízení umístěno, obce z  pásma havarijního plánování (5 km a 20 km) i okolní region. Zmínit můžeme např.  příspěvky na vybavení škol, na sportovní zařízení a zařízení pro volnočasové  aktivity dětí a mládeže apod.. Podobně je možné výhody spatřovat ve sponzoringu  a reklamních obchodech, kterými společnost ČEZ, a. s. podporovala např.  významnou regionální kulturní akci, třebíčskou nemocnici, třebíčský hokej a  další aktivity.

 

Benefity  poskytované provozovatelem elektrovýrobny do okolního regionu, které v součtu  dosahují výše desítek milionů korun ročně, jsou zástupci  územních samospráv vítány, i když obce by přivítaly jejich zvýšení a převedení na příspěvky s vyšší právní jistotou (z přerozdělení daně z elektřiny)  I proto se  orgány kraje snaží v jednáních včetně diskuzí o již zmíněném memorandu  získat pro území a pro zdejší obce lepší podmínky. Tato jednání však jsou a vždy  zůstanou jednáními partnerskými, nemohou nést znaky nátlaku, kupčení se  stanovisky samospráv ani vydírání manipulací s veřejným  míněním.

 

Kraj Vysočina  rovněž aktivně podporuje legislativní iniciativu zaštítěnou působením pana  senátora Vítězslava Jonáše, která je směrována k systémovému řešení. Podle ní by  se obce v okolí všech tepelných elektráren, jejichž elektřina je zatížena  daní z elektřiny a z okolí jaderných elektráren v celém pásmu havarijního plánování, měly stát ze zákona příjemci  kompenzací za rozvojová omezení, administrativní zátěže a zátěže místní a  regionální infrastruktury. Taková podpora směrovaná do regionu (především obcím  Vysočiny a Jihomoravského kraje) by mohla dosahovat částek v řádu jednotek  stamilionů korun ročně. Takové plnění bychom považovali za přiměřené,  odpovídající situaci. Zdrojem pro poskytování podpory by mohla být např. tzv.  ekologická daň, tedy spotřební daň z výroby elektřiny. Konkrétně je navrhováno  využití 50% výnosu na této dani pro regionální využití. Jiným možným zdrojem by  mohly být např. dividendy z akcií společnosti ČEZ, a. s. odváděné do státního  rozpočtu. Podporu legislativní iniciativě vyjádřila rada kraje a následně i  zastupitelstvo kraje usnesením č. 0074/02/2009/ZK ze dne 10. 3. 2009. Tato legislativní  změna by přinesla peníze i do území, kde se nachází např. tepelná,  uhelná elektrárna.

 

Orgány kraje Vysočina jsou přesvědčeny, že lokalita  Dukovany je nejméně stejně dobře připravena pro rozvoj výroby elektřiny jadernou  technologií, jako lokalita Temelín. Bylo by nanejvýš vhodné a pro naši zemi i  potřebné oba velké investiční záměry připravovat  současně.

 

 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 1.4.2009 / 1.4.2009

Počet návštěv: 72250
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek