Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Literatura a webové stránky - rizikové chování

Seznam literatury a webové stránky subjektů k problematice rizikového chování

 
 
 

Přehled vybraných platných předpisů v oblasti prevence sociálně patologických jevů:

 

- Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

- Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

- Vyhláška č.263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

- Vyhláška č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

- Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

- Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

- Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče

- Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

- Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

- Vyhláška 438/2006 Sb. , kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních

 

 

Dokumenty MŠMT:

 

- Evaluace a diagnostika preventivních programů (MŠMT 2002)

- Informace pro odbory školství krajských úřadů, předškolní zařízení, školy a školská zařízení

- Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č.j.: 10194/2002-14 (Věstník MŠMT sešit 3/2002)

- Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č.j. 20 006/2007-51 (Věstník MŠMT sešit 11/2007)

- Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č.j. 37 014/2005 (Věstník MŠMT sešit 2/2006)

- Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j.: 28 275/2000-22 (Věstník MŠMT sešit 1/2001)

- Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu,xenofobie a intolerance, č.j.: 14 423/1999-22 (Věstník MŠMT sešit 5/1999)

- Pedagogové proti drogám - Program preventivních aktivit uplatňovaných ve školách a školských zařízeních (MŠMT 1999)

- Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu, č.j.: 11691/2004-24 (Věstník MŠMT sešit 6/2004)

- Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, čj.: 25 884/2003-24 (Věstník MŠMT sešit 11/2003)

- Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2005-2008, č.j.: 10 844/2005-24

- Školní preventivní program pro mateřské a základní školy a školská zařízení (MŠMT 2001)

- Volný čas a prevence u dětí a mládeže (MŠMT 2002)  

 

 

Webové stránky subjektů:

 

Státní zdravotní ústav                                                    www.szu.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze                            www.vuppraha.cz

Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR      www.ippp.cz

Národní program boje proti AIDS v České republice          www.aids-hiv.cz

Saferinternet                                                                 www.saferinternet.cz

Dětská práva                                                                                       www.detskaprava.cz

Fond ohrožených dětí                                                                        www.fod.cz

Nadace Naše dítě                                                                              www.nasedite.cz

Sananim - drogová poradna                                                            www.drogovaporadna.cz

Portál o poruchách příjmu potravy                                                   www.pppinfo.cz

La Strada                                                                                              www.strada.cz

 

 

Seznam literatury:

 

BARTLOVÁ, S. Sociální patologie . Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1998.

Bártová , J,. Prevence není nikdy dost! Výzkumný ústav pedagogický, Praha, 1996.

BEDNÁŘOVÁ, Z., PELECH, L. Sociální práce na ulici – streetwork. Brno : Doplněk, 1999.

Danics, Š. Extremismus hrozba demokracie . Praha : Police history, 2002.

Danics, Š.  Extremismus . Praha Triton : Existencialia, 2003.

Extremismus mládeže v České republice . Praha: IKSP, 1996.

FISCHER, S., ŠKODA, J. Sociální patologie. Praha : Grada, 2009.

Grof, S. Dobrodružství sebeobjevování. Praha : Gema, 1993.

HARTL, P. Psychologický slovník. Praha : Budka, 1994.

HAVLÍK, R. Úvod do sociologie. Praha : Karolinum, 2004.

HRČKA, M. Sociální deviace . Praha : Sociologické nakladatelství, 2001.

Chmelík , J. Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. Praha: Linde, 2001.

ILLES, T. Děti a drogy : fakta, informace, prevence. Praha : ISV, 2002.

Kotlán, P. Demokracie ve stínu: extremismus, terorismus, fašismus, komunismus. Ostrava : Institut vzdělávání Sokrates, 2003.

KOUDELKOVÁ, A. Psychologické otázky delikvence . Praha : Victoria Publishing, 1995.

KRAUS, B. K současným problémům mládeže . Praha : Horizont, 1990.

Kriminologie a právní aspekty extremismu . Praha : IKSP, 1999.

Mareš, M. Pravicový extremismus a radikalismus v ČR.  Brno : Barrister & Principal, 2003.

MATOUŠEK, O. MATULOVÁ, A., KOPOLDOVÁ, B., HAVLÍK, T. Práce s rizikovou mládeží. Praha : Portál, 1996.

Miovský , M. Drogy už, anebo ještě?: vyhodnocení výzkumu drogové problematiky v Jihlavě . Brno: Nadace a sdružení Podané ruce ; Boskovice : Albert ,1997.

NEŠPOR, K. Slovník prevence problémů působených návykovými látkami : pro rodiče a pedagogy. Praha: Fortuna, 1999.

Nešpor, K : Alkohol, drogy a vaše děti : jak problémům předcházet, jak je včas rozpoznat, jak je zvládat . Praha : Sportpropag - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 1994.

Nováková, D. Metodika protidrogové prevence pro pedagogy. Národní centrum podpory zdraví, Praha, 1995.

Poslanecký, V. Mládež a návykové látky v České republice - 2000 : III. dotazníková studie. Praha: Hygienická stanice hl. m. Prahy, Centrální pracoviště drogové epidemiologie, 2001.

PROVAZNÍKOVÁ, H., PROVAZNÍK, K. Prevence delikvence u dětí a mládeže . Růžová linka, 1999.

SHEEDYOVÁ KURCINKOVÁ, M. Problémové dítě v rodině a ve škole. Praha : Portál, 1998. ŠIŠKOVÁ, T. Výchova k toleranci a proti rasismu. Multikulturní výchova v praxi, 2008.

Šišková, T.: Menšiny a migranti v České republice . Praha : Portál, 2001.

Štaflová , R. Drogy, kriminalita a prevence. Praha: Policejní akademie České republiky, 1997.

Terminologický slovník z oblasti alkoholu a drog. Praha : Psychiatrické centrum, 2000.

VEČERKA, K. a kol. Prevence kriminality v teorii a praxi. Praha : OPK MV, 1997.

 

 

 

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 96406

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek