Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Malí a střední podnikatelé. Drobní podnikatelé.

 

 
 

Pro úspěšné žadatele

 

V průběhu realizace projektu a po dobu jeho udržitelnosti je třeba postupovat v souladu se Smlouvou o poskytnutí podpory na realizaci akce a s Pokyny pro žadatele a příjemce podpory. Následující informace jsou stručným výtahem z Pokynů pro žadatele a Smlouvy a slouží jako základní přehled toho, co je třeba dodržet, aby nedošlo k porušení pravidel SROP. Bližší specifikace k jednotlivým bodům naleznete v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory a ve Smlouvě o realizaci Vaší akce.

 

V případě dotazů můžete kontaktovat pracovníky gestora GS:

Martinu Kršňákovou, e-mail: krsnakova.m@kr-vysocina.cz , tel. 564 602 546

Stanislavu Lemperovou, e-mail: lemperova.s@kr-vysocina.cz , tel. 564 602 532

Olgu Popelovou, e-mail: popelova.o@kr-vysocina.cz , tel. 564 602 535

 

Během realizace projektu je třeba:

 

·         hlásit veškeré změny, ke kterým v průběhu realizace projektu dojde (viz. Pokyny pro žadatele a příjemce podpory čl. 27)

·         ke konci každého šestého kalendářního měsíce od uzavření smlouvy odevzdávat průběžnou zprávu o realizaci projektu (viz. Pokyny pro žadatele a příjemce podpory čl. 35). Formulář průběžné, etapové a závěrečné zprávy (DOC, 679 kB) je také přílohou č.11 Pokynů pro žadatele a příjemce podpory.

·         uchovávat a vést veškeré doklady týkající se projektu odděleně od ostatních činností firmy

·         všechny platby související s realizací projektu provádět přes zvláštní účet zřízený pro projekt

 

 

K ukončení a vyúčtování projektu je třeba doložit:

 

Žádost o platbu v tištěné a elektronické podobě – generuje ji ELZA, ve které jste vyplňovali žádost o projekt. Do seznamu příloh v žádosti doplníte seznam přikládaných dokumentů, kterými by měly být minimálně:

·        závěrečná zpráva o realizaci projektu (viz. Pokyny pro žadatele a příjemce podpory čl.30 Pokynů pro žadatele a příjemce podpory). Formulář průběžné, etapové a závěrečné zprávy (DOC 679 kB) je také přílohou č.11 Pokynů pro žadatele a příjemce podpory. 

·         čestné prohlášení (DOC, 47 kB);

·         doklad o ukončení fyzické realizace akce: u staveb - platné kolaudační rozhodnutí

        - stavební deník - pokud možno originál, který Vám po kontrole bude vrácen.

  u technologií – protokol o zařazení majetku do užívání, předávací protokol popř. doklad o  certifikaci

·         originály a 2 prosté kopie všech účetních dokladů, které se projektu týkají (do seznamu příloh je možno napsat pouze soupisku faktur, podle které jsou faktury řazeny). Součástí faktur musí být i jejich předkontace a podrobný rozpis každé faktury; nevyplývá-li podrobný předmět fakturace přímo z faktury, budou přiloženy dodací listy;

·         výpisy ze zvláštního bankovního účtu projektu - od počátku realizace nebo od podpisu smlouvy, podle toho, co bylo dříve;

·         doklad o vedení samostatné účetní evidence (prostá kopie příslušných stránek peněžního deníku, knihy majetku, hlavní knihy aj.);

·         ověřené kopie pracovních smluv k vytvořeným novým pracovním místům (pokud již byla vytvořena);

·         doložení původu nákupu, pokud jde o nákup již použitého zařízení. K němu se též dokládá znalecký posudek o ceně ne starší 6 měsíců;

·         doklady k výběrovému řízení, pokud nebyly fyzicky předloženy dříve;

·         pojistná smlouva týkající se majetku pořízeného ze SROP a doklad o zaplacení první splátky pojistného;

·         zajištění publicity projektu (fotky);

·         fotodokumentaci průběhu realizace projektu;

 

·         žádost o proplacení výdajů, která je přílohou č. 12 Pokynů pro žadatele a příjemce podpory – tuto přílohu není nutné uvádět do seznamu příloh v ELZA;

 

Závěrečnou zprávu a všechny podklady k ukončení a vyúčtování projektu je třeba doložit nejdéle do jednoho kalendářního měsíce od ukončení realizace projektu !!!

 
 
Zodpovídá: Bc. Dita Marešová
Vytvořeno / změněno: 13.2.2006 / 14.2.2006

Počet návštěv: 21693
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek