Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 
 

logo

 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Kotlíkové dotace > Nejčastější dotazy


 

Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy týkající se Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina pro nízkopříjmové domácnosti
 

 
 

KDO MŮŽE O DOTACI ŽÁDAT?


O dotaci mohou žádat fyzické osoby, které splňují všechny následující podmínky:


 1. jsou vlastníkem/spoluvlastníkem nemovitosti, ve které má dojít k výměně starého kotle;
 2. v této nemovitosti skutečně bydlí (nemusí zde mít hlášen trvalý pobyt);
 3. v této nemovitosti je/byl v provozu kotel na tuhá paliva nesplňující alespoň 3. emisní třídu;
 4. všichni členové domácnosti v této nemovitosti měli v roce 2020 čistý příjem v průměru nižší než 170 900 Kč.KDO VŠECHNO SPADÁ MEZI ČLENY DOMÁCNOSTI?


Za členy domácnosti se v rámci projektu kotlíkové dotace považují:


 1. Žadatel o dotaci (žadatel musí vždy v nemovitosti skutečně bydlet)
 2. Osoby bydlící v nemovitosti bez ohledu na to, zda v ní mají hlášen trvalý pobyt
 3. Osoby, které mají v nemovitosti hlášen trvalý pobyt bez ohledu na to, zda v ní bydlí.

Počet členů domácnosti je rozhodný ke dni podání žádosti, nikoli k roku 2020.
JAKÝM ZPŮSOBEM SE PROKAZUJÍ PŘÍJMY ČLENŮ DOMÁCNOSTI?


Každý člen domácnosti vyplní formulář „Údaje o členech domácnosti“ (ke stažení ZDE), ve kterém na zadní straně formuláře uvede, jaký typ příjmů měl v roce 2020 a doloží požadované doklady prokazující výši příjmu.

Členové domácnosti, které neměli příjmy v roce 2020 nebo nemají povinnost prokazovat příjmy, označí typ výjimky pro prokazování příjmů ve spodní části na přední straně formuláře.


Povinnost prokazovat příjmy se nevztahuje na následující žadatele:


a) Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,

b) Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let.

c) Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi a/nebo příspěvek na bydlení.


Pro účely zjištění výše průměrného příjmu člena domácnosti se příjmy nezletilých dětí a studentů denního studia do 26 let uvažují ve výši 0 Kč.


Na osoby, které mají v nemovitosti hlášen trvalý pobyt, avšak ve skutečnosti bydlí jinde, se povinnost dokládat příjmy nevztahuje. Formulář „Údaje o členech domácnosti“ může za tyto osoby vyplnit a podepsat žadatel.

 

Přehled příjmů, které ne/jsou sledovány v rámci kotlíkových dotací je k dispozici ZDE 

NA JAKÉ NEMOVITOSTI SE VÝMĚNA VZTAHUJE?


Dotace jsou poskytovány na výměny zdrojů tepla v nemovitostech, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako:


a) Rodinné domy, objekty k bydlení a zemědělské usedlosti, které mají nejvýše 3 bytové jednotky, nejvýše 2 nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví a jsou určeny a užívány k trvalému rodinnému bydlení.

b) Bytové domy, které mají 4 a více bytových jednotek a jsou určeny a užívány k trvalému rodinnému bydlení (žádosti se podávají za jednotlivé bytové jednotky v bytovém domě).

c) Stavby pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány k trvalému rodinnému bydlení.
JAKÝCH STARÝCH KOTLŮ SE VÝMĚNA TÝKÁ?


Dotace jsou poskytovány na výměny starých kotlů na tuhá paliva (dřevo / uhlí) s ručním přikládáním, které nesplňují alespoň 3. emisní třídu.


 JAKÉ NOVÉ ZDROJE TEPLA LZE V RÁMCI DOTACÍ POŘÍDIT?


Dotace jsou poskytovány na pořízení následujících zdrojů tepla:

a) Automatické kotle výhradně na biomasu (pelety, štěpka, apod.)

b) Kotle s ručním přikládáním výhradně na biomasu (štípaná polena, dřevěné brikety, apod.)

c) Tepelná čerpadla (typy čerpadel: vzduch-voda, země-voda, voda-voda)

d) Plynové kondenzační kotle (nainstalované/objednané do 30. 4. 2022)

       JAK POŽÁDAT O DOTACI?


Žadatel musí vyplnit „Žádost o poskytnutí dotace“ a zaslat ji spolu se všemi povinnými přílohami.

Příjem žádostí bude zahájen 1. 8. 2022 v 8:00 a ukončen dne 31. 8. 2022 v 17:00.


Žádosti bude možné podat POUZE ELEKTRONICKY prostřednictvím formuláře dostupného ve webové aplikaci na internetových stránkách Kraje Vysočina: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/PR02744


Elektronické podání je možné následujícími způsoby:


a) zaslání žádosti datovou schránkou

b) zaslání žádosti s kvalifikovaným elektronickým podpisem přes webovou aplikaci kraje

c) zaslání zkonvertované žádosti přes webovou aplikaci kraje

          JAKÉ JSOU POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI O DOTACI?


Společně s žádostí o dotaci je VŽDY nutné zaslat následující povinné přílohy:


  1. Výpis z katastru nemovitostí - Výpis nesmí být starší než 90 dnů před podáním žádosti.
  2. Fotodokumentace starého kotle, ze které musí být patrný celkový pohled na kotel, dále pohled, ze kterého bude zřejmé napojení kotle na otopnou soustavu a komínové těleso a dále výrobní štítek (pokud je k dispozici).
  3. Revize starého kotle (Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění), ze které musí být patrná emisní třída kotle.
  4. Formulář „Údaje o členech domácnosti“ (ke stažení ZDE) včetně kopií ve formuláři uvedených příloh.  Následující přílohy jsou povinné v závislosti na konkrétním typu projektu:


  1. Písemný souhlas spoluvlastníků nemovitosti (pouze v případě, že nemovitost má více vlastníků) – ke stažení ZDE.
  2. Písemný souhlas druhého z manželů (pouze v případě, že nemovitost je vedena v rámci společného jmění manželů) – ke stažení ZDE.
  3. Závazná objednávka nového plynového kondenzačního kotle, vystavená do 30. 4. 2022 nebo v případě již provedené instalace příslušná faktura, nebo protokol o uvedení kotle do provozu do 30. 4. 2022 (pouze v případě žádosti na nový plynový kondenzační kotel).
  4. Doklad prokazující, že ve stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí člen domácnosti (pouze v případě nemovitostí vedených na katastrálním úřadu jako Stavba pro rodinnou rekreaci).
  5. Fotodokumentace trvalého znehodnocení starého kotle (pouze v případě, že již došlo k výměně starého kotle za nový zdroj tepla)
  6. Plná moc (pouze v případě, že žadatel udělil plnou moc jiné osobě k činění úkonů souvisejících s podávanou žádostí)
   Tato stránka byla naposledy aktualizována 21. 6. 2022

   
   
  Zodpovídá: admin
  Vytvořeno / změněno: 11.11.2015 / 11.11.2015

  Počet návštěv: 72018
   

  Zobrazit vyhledávací formulář »


   
   
     Kontaktní informace

   
  Kontakt:
  Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

  Úřední hodiny:
  pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
  , Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
  Pokladna, CzechPOINT:
  pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
   

  Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


   

  Odběr novinek