Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Nová metodika MŽP k zákonu o ochraně zemědělského půdního fondu

 

 
 

Nová metodika MŽP k zákonu o ochraně zemědělského půdního fondu

 

Ve Věstníku Ministerstva životního prostředí, vydaném v částce 7 (červenec-srpen 2015), vyšel „Společný metodický pokyn odboru obecné ochrany přírody a krajiny, odboru legislativního a odboru finančních a dobrovolných nástrojů k aplikaci ustanovení § 9 odst. 2 písm. a) bod 2. a ustanovení bodu 2. části D přílohy zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 41/2015 Sb.“

 

Obsahuje:

1. aplikaci ustanovení § 9 odst. 2 písm. a) bod 2. zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“)

2. aplikaci ustanovení bodu 2. části D přílohy zákona o ochraně ZPF

V prvém výše uvedeném případě zákon o ochraně ZPF stanovuje výjimku, kdy není třeba souhlasu k odnětí půdy ze ZPF, pokud jde o stavbu pro bydlení nebo veřejně prospěšnou stavbu, umísťovanou v proluce do 0,5 hektaru v zastavěném území. Metodika upřesňuje, co je to to proluka a zastavěné území (odkaz na stavební zákon a územní plán) a co je to stavba pro bydlení a veřejně prospěšná stavba. Zároveň výslovně uvádí, že pro možné uplatnění výše uvedené výjimky ze zákona o ochraně ZPF musí být splněna všechna tři kriteria zároveň (to znamená, že stavba pro bydlení nebo veřejně prospěšná stavba bude umístěna v zastavěném území v proluce do 0,5 hektaru).

Ve druhém výše uvedeném případě je řešeno poskytování podpor v souvislosti s novelizací zákona o ochraně ZPF od 1. dubna 2015 a v souvislosti se směrnicemi a nařízeními EU. Zákon o ochraně ZPF umožňuje od 1. 4. 2015 snížení odvodů za odnětí půdy (přesněji řečeno - nepoužití ekologické váhy vlivu při výpočtu odvodů) pro stavby:

  • pro výrobu, popřípadě skladování související s touto výrobou, umísťované na plochách výroby a skladování určených k tomuto účelu zásadami územního rozvoje nebo vydaným územním plánem schváleným do 31. prosince 2014,

  • pro výrobu, popřípadě skladování související s touto výrobou, umísťované na plochách určených k podpoře vyváženého a dynamického hospodářského rozvoje státu, které podle zákona o investičních pobídkách schvaluje na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu vláda.

Uvedené možné snížení odvodů (nepoužití ekologické váhy vlivu ve vyjmenovaných případech) je podporou a její použití je metodikou upřesněno tak, aby bylo v souladu s legislativou Evropské unie (zejména s článkem 14 a 17 Nařízení komise (EU) č 651/2014 (GBER), které bylo vydáno pod číslem L 187/38 CS v Úředním věstníku Evropské unie dne 26. 6. 2014 a Nařízení komise (EU) č. 1407/2013 vydané dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis).

Musí být zajištěno, aby celkový součet poskytovaných podpor (včetně podpory, poskytované dle zákona o ochraně ZPF) nepřekročil stanovenou hranici. Proto budou žadatelé o poskytnutí této podpory dokládat další údaje k žádosti o souhlas odnětí půdy ze ZPF.

Metodiku MŽP připojuje Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství v přiloženém souboru.

 

Odkazy

 
 
Zodpovídá: Ing. Milan Křížek
Vytvořeno / změněno: 15.9.2015 / 15.9.2015

Počet návštěv: 11671
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek