Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Mapa webu


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Periodický tisk

Povinnosti vydavatele, příjemci povinného výtisku periodických tisků
 

 
 

Periodickým tiskem se rozumí noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané a šířené na území České republiky, jejichž vydávání se opakuje v určitých časových obdobích a to nejméně 2x ročně, mají stejný název, stejné obsahové zaměření a jednotnou grafickou úpravu a jsou veřejně šířeny tj. zpřístupněny předem individuálně neurčenému okruhu osob nebo i osob takto určených.

 

Právní úprava:

Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů

(Tento zákon se nevztahuje na Sbírku zákonů, věstníky a úřední tiskoviny, vydávané na základě zvláštního právního předpisu ani na periodický tisk vydávaný výlučně pro vnitřní potřeby vydavatele.)

 

Evidence:

Evidenci periodického tisku vede Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 1, 118 00 Praha 1 (internetová adresa: http://www.mkcr.cz/ tematická stránka Média a audiovize)

 

Povinnosti vydavatele:

Právnická nebo fyzická osoba, která plánuje vydávání periodického tisku, je povinna doručit ministerstvu nejpozději 30 dnů před zahájením vydávání periodického tisku písemné oznámení, které musí obsahovat:

§  název periodického tisku

§  jeho obsahové zaměření

§  četnost (periodicitu) jeho vydávání

§  údaje o jeho regionálních mutacích

§  název, adresu sídla a identifikační číslo vydavatele, je-li vydavatel právnickou osobou, anebo jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo vydavatele, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, je-li vydavatel fyzickou osobou, která vydává periodický tisk na základě živnostenského oprávnění, také jeho obchodní jméno, identifikační číslo a adresu místa podnikání, liší-li se od bydliště

 

Ministerstvo zapíše periodický tisk do evidence tisku a do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanovených údajů sdělí osobě, která toto oznámení učinila, přidělené evidenční číslo periodického tisku.

 

§  Vydavatel je povinen ministerstvu písemně oznámit změnu evidovaných údajů, přerušení nebo ukončení vydávání periodického tisku nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy došlo ke změně.

 

Vydavatel je povinen zajistit, aby na každém vydání periodického tisku byly uvedeny tyto povinné údaje (tzv. „tiráž“):

§  název periodického tisku

§  označení periodický tisk územního samosprávného celku, jde-li o periodický tisk územního samosprávného celku,

§  četnost (periodicita) jeho vydávání

§  označení regionální mutace, je-li periodický tisk vydávaný v regionálních mutacích

§  místo vydávání

§  číslo a den vydání

§  evidenční číslo periodického tisku přidělené ministerstvem

§  název, adresu sídla a identifikační číslo vydavatele, je-li vydavatel právnickou osobou, anebo jméno, příjmení, bydliště vydavatele, je-li vydavatel fyzickou osobou. Je-li vydavatel  fyzickou osobou, která vydává periodický tisk na základě živnostenského oprávnění, také jeho obchodní jméno, identifikační číslo  a adresu místa podnikání, liší-li se od místa bydliště.

Periodický tisk, který neobsahuje tyto informace, nesmí být veřejně šířen, to neplatí pro evidenční číslo periodického tisku přidělované ministerstvem, jestliže ministerstvo vydavateli číslo nesdělilo ve stanovené lhůtě.

§  Vydavatel je povinen zasílat bezplatně na svůj náklad z každého vydání periodického tisku do 7 dnů ode dne jeho vydání povinné výtisky těmto subjektům:

 

 

název

počet výtisků

1

Národní knihovna České republiky

2

2

Moravská zemská knihovna v Brně

1

3

Knihovna Národního muzea

1

4

Ministerstvo kultury - Archiv povinných výtisků

1

5

Parlamentní knihovna

1

6

Městská knihovna v Praze

1

7

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana*

1

8

Středočeská vědecká knihovna v Kladně

1

9

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

1

10

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

1

11

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

1

12

Krajská vědecká knihovna v Liberci

1

13

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

1

14

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

1

15

Vědecká knihovna v Olomouci

1

16

Krajská knihovna v Pardubicích

1

17

Krajská knihovna Vysočiny

1

18

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

1

19

Krajská knihovna Karlovy Vary

1


*Jeden výtisk periodického tisku, který je určen vydavatelem pro nevidomé nebo slabozraké, se zasílá Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana.


Při vydávání regionálních mutací se zasílá jeden povinný výtisk krajské knihovně příslušné dle označení regionální mutace.

 

§  Vydavatel je povinen provést bezplatně na svůj náklad výměnu vadného výtisku za bezvadný, ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná žádost o výměnu. Právo příjemce požadovat výměnu výtisku za bezvadný zaniká, pokud nebyla jeho žádost doručena vydavateli do 15 dnů ode dne, kdy mu byl vadný výtisk doručen.

§  Vydavatel je povinen uveřejnit v periodickém tisku důležité a neodkladné oznámení státního orgánu a orgánu územní samosprávy, zejména je povinen uveřejnit rozhodnutí o nouzovém stavu, o stavu ohrožení státu nebo o válečném stavu. Toto oznámení musí být uveřejněno v nejbližším vydání periodického tisku následujícím po doručení jeho textu vydavateli, způsobem graficky jej zvýrazňujícím a odlišujícím od ostatního obsahu periodického tisku.

§  Vydavatel je povinen, dotýká-li se zveřejněné sdělení v periodickém tisku soukromí anebo jména nebo dobré pověsti konkrétní osoby, uveřejnit na žádost této osoby odpověď.

 

Vydavatel odpovídá za obsah periodického tisku.

 

Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za přestupky vydavatelů periodického tisku podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů, při nesplnění oznamovací povinnosti ministerstvu  a při nesplnění povinnosti dodání stanoveného počtu výtisků určeným příjemcům či  při neprovedení výměny vadného povinného výtisku za bezvadný.

 
 
Zodpovídá: Pavla Bőhmová, DiS.
Vytvořeno / změněno: 29.11.2022 / 29.11.2022

Počet návštěv: 556
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek