Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Informace pro muzea

 

 
 

Definice muzea podle Mezinárodní muzejní rady:

„Muzeum je stálá nevýdělečná instituce ve službách společnosti a jejího rozvoje, otevřená veřejnosti, která získává, uchovává, zkoumá, zprostředkuje a vystavuje hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem vzdělání, výchovy a potěšení.“


Muzejní expozice jsou na rozdíl od depozitářů přístupné veřejnosti. Muzea zřizovaná státem, kraji a obcemi jsou správci muzejních sbírek podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Sbírky těchto muzeí jsou vedeny v Centrální evidenci sbírek.

Legislativa

 • Směrnice 93/7/EHS ze dne 15. 3. 1993 o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu
 • Směrnice Evropského parlamentu a rady 2014/60/EU ze dne 15. května 2014 o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (přepracované znění), která s účinností dnem 19. prosince 2015 tuto směrnici 93/7/EHS nahradila
 • Nařízení komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem
 • zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon velmi přesně stanoví podmínky ochrany sbírek uchovávaných v muzeích a galeriích, způsob vedení evidence sbírek muzejní povahy, práva a povinnosti vlastníků sbírek a také sankce za porušení stanovených povinností.
 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb.
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 148/1949 Sb., o Národní galerii v Praze
 • Nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
 • vyhláška Ministerstva kultury č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška Ministerstva zahračničních věcí č. 94/1958 Sb., o Úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokolu k ní (Haagská úmluva, První protokol, 1954, Druhý protokol,1999)
 • sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 159/1991 Sb., Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví
 • sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 99/2000 Sb. m. s., Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná)
 • sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 73/2000 Sb. m. s., Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy Granada, 3. 10. 1985 (překlad)
 • Úmluva o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků (UNESCO, 1970)
 • Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Washington, 1973)
 • Úmluva o biologické rozmanitosti (OSN, 1992)
 • Úmluva o podmořském kulturním dědictví (UNESCO, 2001)
 • Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví (UNESCO, 2003)
 • Evropská strategie pro podporu průmyslového dědictví (Rada Evropy, 2013)
 • Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat (2003)


Metodiky a doporučení

 • metodický pokyn č. j. 5762/2005 k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a k dopadu zákona č. 1/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní na změny v centrální evidenci sbírek  
 • metodický pokyn k zajišťování správy, evidence a ochrany sbírek muzejní povahy v muzeích a galeriích zřizovaných ČR nebo územními samosprávnými celky (kraji, obcemi), MK ČR čj.: 53/2001 a metodický pokyn k provádění některých činností souvisejících s tvorbou sbírek, péčí o sbírky a vývozem sbírkových předmětů do zahraničí č. j. 14.639/2002.
 • metodický pokyn č. j. 10774/2004 k vývozu kulturních statků z celního území Evropských společenství
 • metodický pokyn Ministerstva kultury k evidenci a inventarizaci sbírkových předmětů a k doplnění obrazových údajů pro charakteristiku sbírky v CES
 • metodický pokyn Ministerstva kultury k zapůjčování sbírkových předmětů a jejich souborů ze sbírek muzejní povahy k dočasnému vystavování
 • metodický pokyn k zajištění průkaznosti evidence sbírkových předmětů a stanovení režimu zacházení se sbírkou v muzeích a galeriích spravujících sbírky ve vlastnictví státu a územně samosprávných celků
 • metodický pokyn pro vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR, čj. MK 70223/2012
 • příkaz ministra kultury č. 41/2008, ve znění příkazu ministra č. 45/2012, kterým se zřizuje Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR
 • příkaz ministra kultury č. 13/2014, kterým se stanoví úkoly k naplnění Programového prohlášení vlády podle usnesení vlády č. 96/2014
 • metodický pokyn Ministerstva kultury k vývozům kulturních statků ve vlastnictví České republiky do zahraničí v režimu zákona č. 122/2000 Sb, o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • metodický  pokyn k provedení vyhlášky MF č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
 • metodický pokyn k tvorbě plánů prevence a ochrany v muzeích a galeriích
 • metodický okny Ministerstva kultury k výkonu činností vyplývajících ze zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty v platném znění
 • metodický pokyn k ochraně sbírek muzejní povahy a sbírkových předmětů před krádežemi, vloupáním a požáremKoncepční dokumenty

 • usnesení vlády ČR č. 655 ze dne 20. srpna 2015 o Koncepci rozvoje muzejnictví v České republice v letech 2015 až 2020
 • usnesení vlády ČR č. 10 ze dne 13. ledna 2016 o Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na období 2016-2021
 • Státní kulturní politika 2021-2025+ 
 • Koncepce účinnějšího působení Ministerstva kultury ČR ve vztahu k zahraničí na léta 2013-2018
 • Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021-2025
 • Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016-2025
 • Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020
 • Koncepce památkové péče v České republice na léta 2017-2020
 • Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2018 až 2022
 • Národní strategie ochrany práv dětí na období 2021-2029
 • Strategie romské integrace 2021-2030
 • Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+
 • Sdělení komise Evropskému parlament, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Na cestě k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu (z 22. 7. 2014)


Standardy a doporučení mezinárodních a českých odborných sdružení muzeí a galerií

 • Profesní etický kodex Mezinárodní rady muzeí, ICOM 2006
 • Etický kodex ICOM pro přírodovědná muzea, Rio de Janeiro 16. 8. 2013
 • Dokument o profesi konzervátora-restaurátora, Asociace muzeí a galerií ČR 20. 9. 2011
 • Running a Museum: A Practical Handbook, Editor and Coordinator: Patrick J. Boylan, ICOM 2004
 • Key Concepts of Museology, Edited by André Desvallés and Francois Mairesse, ICOM 2010

 •  

  Užitečné odkazy

  Ministerstvo kultury ČR  http://www.mkcr.cz/

  Centrální evidence sbírek (CES) http://www.cesonline.cz/arl-ces/cs/index/ 

  Asociace muzeí a galerií ČR http://www.cz-museums.cz

  NIPOS – Národní informační a poradenské středisko pro kulturu  http://www.nipos-mk.cz/

  Národní památkový ústav, ústřední pracoviště  http://www.npu.cz/

  Mezinárodní rada muzeí ICOM https://icom-czech.mini.icom.museum/

  Doporučená literatura

  Jiří Žalman a kolektiv - Příručka muzejníkova I

  Jiří Žalman - Má hlava je muzeum aneb Dupání lehkou nohou v muzeologii

  Státní ústav památkové péče - Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené

  Rada galerií České republiky – Rukověť péče o papírové sbírkové předměty

  Profesní etický kodex muzeí ICOM

  Marketing a management muzeí a památek – Ladislav Kesner

   

  Kolečko první pomoci a záchranných prací – Záchrana sbírek v krizových situacích (České vydání připravil Národní komitét Modrý štít, Český výbor ICOM a Asociace muzeí a galerií ČR, 2004. Vyšlo za přispění Ministerstva kultury ČR.)


  Právní formy muzeí

  • příspěvková organizace  územně samosprávného celku – zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů– např. muzea zřizovaná Krajem Vysočina,
  • organizační složka územně samosprávného celku - zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
  • právnické osoby, fundace, ústav - zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
   
   
  Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
  Vytvořeno / změněno: 29.11.2005 / 23.3.2022

  Počet návštěv: 96496
   

  Zobrazit vyhledávací formulář »


   
   
     Kontaktní informace

   
  Kontakt:
  Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

  Úřední hodiny:
  pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
  , Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
  Pokladna, CzechPOINT:
  pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
   

  Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


   

  Odběr novinek