Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Programové prohlášení Rady Kraje Vysočina na období 2012 - 2016

Členové krajské rady dnes na svém zasedání v mimořádném termínu schválili Programové prohlášení Rady Kraje Vysočina na období 2012 - 2016. S přijetím dokumentu seznámil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek krajské zastupitele, kteří se dnes sešli na posledním jednání v letošním roce.
 

 
 

 

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY KRAJE VYSOČINA

období 2012 - 2016

 

Úvod

 

Ve volebním období 2008 - 2012 byla na základě výsledků voleb ustavena Rada Kraje Vysočina složená ze zástupců vítězné ČSSD. Výsledky práce rady i celého zastupitelstva kraje zhodnotila veřejnost ve volbách v říjnu 2012. Nové Zastupitelstvo Kraje Vysočina zahájilo svou činnost 9. listopadu 2012. Již tam se nově zvolená rada zavázala předložit priority v jednotlivých oblastech činnosti formou „Programového prohlášení Rady Kraje Vysočina na roky 2012 – 2016“.

 

Nejen členové rady kraje jsou si vědomi složité ekonomické situace v ČR, ale i v celé Evropě, rostoucí konkurence, tlaků na regiony z centra i jejich omezených možností. Přesto považujeme za potřebné předložit veřejnosti základní  oblasti, kterým je nutné se v této době plně věnovat. Souhrnný materiál předkládáme k informaci, je otevřený všem připomínkám a doplněním, které budeme od obyvatel Kraje Vysočina očekávat.

 

Vycházíme z realistických pohledů na současnou situaci a postavení Kraje Vysočina. Naší snahou je pragmatické řešení problémů při vědomí nutnosti udržení maximálního množství fungujících veřejných služeb - zdravotnictví, školství, sociální služby, veřejná doprava, péče o krajinu, nakládání s odpady aj. Jednotlivé části vycházejí nebo zapadají do všech strategických materiálů kraje – Program rozvoje Kraje Vysočina, Zdravotní plán Kraje Vysočina, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoj vzdělávací soustavy Kraje Vysočina, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina, Dopravní plán, Strategie rozvoje informační společnosti v Kraji Vysočina, Strategie Kraje Vysočina 2020 atd.

 

Tento souhrnný podklad odráží naši snahu o další trvalý kvalitní rozvoj Kraje Vysočina v úzké spolupráci všech, kteří o ní mají zájem, včetně informovaných obyvatel našeho kraje. Veřejnost měla, má i bude mít možnost se k návrhům vyjadřovat. Prosím zároveň o pochopení, předložený koncept je v dané době a za naprosto nejasných ekonomických výhledů, financí z EU a operačních programů období  2014 - 2020, vyjádřením možného reálného plánu. Proto nelze vyloučit případné další zásahy a korekce podle vývoje situace.

 

 • MUDr. Jiří Běhounek
  hejtman Kraje Vysočina

 

 

Financování a rozpočet

 • vyrovnané a rozvážné hospodaření kraje a reálný rozpočet s možností jeho srozumitelného vysvětlení veřejnosti (uživatelský přívětivá aplikace na webových stránkách)
 • důsledné rozpočtování jen v reálných hranicích
 • veškerá plánovaná rozhodnutí musí mít i doložku provozních výdajů a budoucí finanční zátěže kraje
 • úvěry jen v případě nezbytné nutnosti dofinancování strategických aktivit kraje, s důsledným sledováním vývoje dluhové služby
 • úspěšné dokončení programovacího období 2007-2013

-          zajištění udržitelnosti krajských projektů

-          systematické řešení realizace probíhajících projektů s minimalizací možných finančních ztrát

-          maximální a efektivní dočerpání zbývajících alokací u jednotlivých operačních programů

 • prohloubení všech aktivit k otevřenosti a pochopitelnosti finančních operací

-          transparentní účetnictví a výkaznictví

-          otevřené rozpočty a možnosti dotazů a připomínek zájemců

-          diskuze s veřejností nad prioritami v době přípravy rozpočtu

 • řízení příspěvkových organizací

-          pokračovat v nastoleném trendu úzké provázanosti řízení příspěvkových organizacích a Kraje Vysočina

-          udržení veřejných služeb v největším možném rozsahu

-          realizace společných nákupů komodit a věcí, metodická pomoc s veřejnými zakázkami

 • elektronizace agend a analýzy

-          maximálně využívání datového skladu, příprava analýz a výstupů pro strategické plánování

-          benchmarking organizací, hodnocení odvětvových možností, sestavení ukazatelů kvality a jejich hodnocení     

 

Majetek

 • systémový přístup ke zlepšování  stavebně technického stavu budov ve vlastnictví kraje

-          rozbor účelovosti a vytíženosti budov

-          snižování energetických náročností objektů

-          efektivní nakládání s nemovitostmi i jejich prodej

 • investiční rozvoj a optimalizace majetku – diskuse o velkých investičních akcích a jejich financování

-          pavilon chirurgie Nemocnice Třebíč

-          rekonstrukce pavilonu interny Nemocnice Jihlava

-          pavilon speciální péče Domova důchodců Proseč u Pošné

 • majetkoprávní řešení pozemků pod silnicemi II. a III. třídy

-          výkupy pozemků a úprava souladu majitel – stavba – pozemek

 • transformace sociálních služeb

-          dokončení staveb transformovaných ústavů sociální péče Jinošov, Těchobuz, Křižanov

 

Regionální rozvoj

 • systematická podpora rozvoje venkova

-          zachování systematického nástroje podpory malých obcí (Program obnovy venkova Vysočiny), podpora Místních akčních skupin a subjektů realizujících místní Agendu 21

-          podpora regionálních produktů

 • navázání a další kvalitní příprava na nové programovací období EU 2014-2020  

-          příprava nezbytných koncepčních dokumentů kraje pro nové programovací období

-          systematická práce a usilování o zahrnutí priorit kraje do koncepčních dokumentů na národní úrovni a do připravovaných operačních programů - potenciální zdroje finančních prostředků pro rozvojové aktivity

-          zasadit se o co nejvhodnější implementační strukturu, která bude pro žadatele z kraje jednoduchá a umožní efektivní čerpání finančních prostředků subjektům z kraje

 • efektivní čerpání prostředků v rámci fondů programovacího období EU 2007-2013
 • naplňování regionální inovační strategie včetně podpory technologií s vysokou přidanou hodnotou

-          příprava konkrétních finančních nástrojů pro podporu rozvoje vědy, výzkumu a inovací v regionu (např. inovační vouchery, stáže studentů a pedagogů v podnicích, patentový fond, podpory výzkumných projektů apod.)

-          podpora systematické spolupráce středních škol, vysokých škol a výzkumných institucí v regionu konkrétními novými aktivitami se zaměřením na talentované studenty

-          systematická práce v rámci Euroregionu Dunaj Vltava - nové nástroje a příležitosti k rozvoji podnikatelského prostředí na mezinárodní úrovni, podpora partnerství s ostatními zahraničními subjekty

 • spolupráce s nestátním neziskovým sektorem
 • zahraniční spolupráce

-          naplňování stávajících partnerství konkrétními aktivitami (Dolní Rakousko, Nitranský samosprávný kraj, Region Champagne-Ardenne, Zakarpatská oblast Ukrajiny)

-          maximální rozvoj všech druhů přeshraniční spolupráce

 

Zdravotnictví

 • síť poskytovatelů zdravotní péče

-          udržení všech pěti krajských nemocnic v rozsahu dostupné, kvalitní a efektivní péče

-          jednání se zdravotními pojišťovnami o kultivaci a udržení sítě zdravotnických zařízení – lůžkové i terénní služby

-          diskuse se zdravotními pojišťovnami k zajištění efektivního financování zdravotní péče

-          zajištění pozice kraje jako účastníka tvorby sítě a zdravotní politiky v kraji

 • zřizovatelská funkce kraje – zdravotnická zařízení

-          sledování a modelování restrukturalizace péče

-          zajištění provozu na nejvyšší možné úrovni – specializace, emergenci, ústavní pohotovostní služba

-          udržení ekonomicky stabilního chodu krajských zdravotnických zařízení

-          dokončení elektronizace agend a činností – projekty eHealth

-          podpora vzdělávání a stabilizace lidských zdrojů (zdravotnického i nezdravotnického personálu)

 • kvalita zdravotní péče

-          aktivní podpora bezpečí, jakosti a kvality prostředí v nemocnicích

-          komunikace s veřejností, informační podpora

 

Sociální služby a oblast péče o potřebné

 • financování sociálních služeb

-          jasná, územně a  systémově vyvážená transparentní pravidla pro víceleté financování

-          dokončení  transformace ústavů sociální péče Jinošov, Těchobuz, Křižanov

 • spolupráce s NNO a dobrovolnictví

-          podpora činnosti nestátního neziskového sektoru v oblasti sociálních služeb – alternativa trvalé ústavní péče a rozvoj terénních služeb, především pečovatelské o ošetřovatelské služby

-          rozvoj dobrovolnictví jako prostředku mezigenerační spolupráce a pomoci starým a sociálně potřebným

 • rodinná politika a náhradní péče

-          podpora prorodinných opatření a systému slev pro rodiny s dětmi a seniory

-          podpora koncepce systému náhradního rodičovství, včetně minimalizace umisťování dětí do ústavní péče

 • sociálně patologické jevy

-          podpora aktivit zmírňování následků drogových závislostí, sociálně vyloučené lokality atd.

 

Vzdělávání

 • zohlednění demografického vývoje

-          přizpůsobení sítě střední škol s nabídkou oborové struktury a kvalitní výuky

-          podpora inovací a zavádění novinek do studia

-          podpora technických a přírodovědných oborů (např. školní dílny a laboratoře na základních školách, další modernizace vybavení center technického vzdělávání, soutěže, motivační stipendia, spolupráce s firmami při zajišťování praxe a odborného vzdělání učitelů

 • podpora talentů a nadaných studentů

-          podpora mladých badatelů - žáků ZŠ a SŠ se zájmem a talentem pro individuální rozvoj v některé vědní či odborné oblasti (důraz na přírodní vědy a techniku, spolupráce s VŠ, AV, firmami)

 • sportovní a volnočasové aktivity

-          podpora pohybových a sportovních i volnočasových aktivit obyvatel kraje u všech věkových kategorií

-          výchova sportovců - krajská centra talentované mládeže

-          sportovní soutěže středních škol

-          spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi v oblasti volnočasových aktivit

 • kontrolní a metodická činnost

-          systematické monitorování kvality a efektivity vzdělávacích služeb (propracování střednědobého plánování dle pravidel kraje, soustava indikátorů a nástrojů pro jejich sledování, standardy kvality ve středních školách – např. CAF, ISO 9001, 9004)

-          koncepční zajištění školských poradenských služeb pro školy, učitele a rodiče pro území Kraje Vysočina (plošné pokrytí, přehlednost a dostupnost pro klienty, zamezení duplicit)

 • řízení příspěvkových organizací

-          společné nákupy

-          koordinace oborových postupů

-          hodnocení výsledků managementu a celých škol

 

Doprava

 • komplexní dopravní systém dle reálných možností obsahující:

-          elektronická jízdenka a elektronizace služeb  pro cestující

-          autobusy či doprava na zavolání

-          optimalizace návaznosti spojů autobusů, vlaků a automobilů

 • veřejná linková a drážní doprava

-          výběrová řízení na dopravce

-          efektivní optimalizace spojů

 • omezení jízd nákladních vozidel na vybraných úsecích silnic II a III. třídy

-          právní podklady pro omezování jízd na silnících II. třídy

-          úsilní o mýtné na silnicích kraje

-          vážení kamionů na silnicích kraje

 • modernizace a rekonstrukce silnic II. a III. třídy

-          rozbor stavu silniční sítě Kraje Vysočina, projekt finanční náročnosti rekonstrukcí

-          maximální využívání evropských dotací

 

Životní prostředí

 • čistota krajiny, odpady, ovzduší

-          tvorba a realizace funkčního systému nakládání s odpady

-          maximální pozornost věnovat předcházení vzniku odpadů, třídění a využití odpadů včetně biologicky rozložitelných

-          monitoring ovzduší a opatření ke snižování emisí k trvalé kvalitě vzduchu na Vysočině

 • péče o chráněná území

-          zajištění potřebné ochrany a péče zvlášť chráněným územím

-          zpřístupnění a popularizování zvlášť chráněných území pro odborníky, tak i obyvatele a návštěvníky kraje

 • krajinný ráz

-          ochrana krajinného rázu a půdního fondu

-          regulace větrných a fotovoltaických elektráren, optimalizace bioplynových stanic

 

Lesní a vodní hospodářství, zemědělství

 • vodní hospodářství

-          udržení jakosti vod určených k zásobování obyvatelstva pitnou vodou

-          mimořádná pozornost pro vodní nádrže Švihov a Vír

-          pokračovat v obnově vodovodní i kanalizační sítě a zajistit veřejnou potřebu pitné vody a odvádění odpadních vod

-          zvýšit čistotu a kvalitu vody v řece Jihlavě – čistota vodní nádrže Dalešice a možnosti rozvoje EDU

 • lesní hospodářství

-          podpora hospodaření v lesích – vybrané činnosti a kvalita lesa

-          využití lesa k výchově a odpočinku - spolupráce s majiteli

-          další péče o zvěř, spolupráce s myslivci, pachové ohradníky

 • zemědělství

-          podpora agrárního sektoru, rozvoj výstupů z memoranda a spolupráce s Agrární komorou ČŘ

-          regionální produkty a potraviny

-          zemědělské aktivity půdo ochranných technologií a udržitelného podnikání na půdě

 

Kultura a cestovní ruch

 • kultura a památková péče

-          úspěšné dokončení projektů podporovaných z evropských fondů (Zámek Třebíč, Muzea a galerie on-line, Porta culturae)

-          usilování o získání financí z nových výzev Finančního mechanismu EHP/Norsko

-          dokončení koncepčních materiálů pro nové programovací období 2013-2020

-          odpovědné a systémové řízení příspěvkových organizací (muzea, galerie, knihovny)

-          zachování bohatého kulturního dědictví a systémové podpory jeho obnovy i rozvoje regionální kultury

 • cestovní ruch

-          rozvoj pozice regionu Vysočina jako atraktivní turistické destinace

-          koncepční materiály pro další programovací období - Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina v letech 2013 – 2020

-          podpora Vysočina Tourism, zkvalitnění marketingových aktivit a zlepšení propagace cestovního ruchu a spolupráce s podnikateli v této oblasti

 

Informační technologie

 • dostupnost

-          podpora vysokorychlostních připojení internetu v oblastech se selháváním telekomunikačního trhu

-          rozvoj sítí nové generace (NGA, NGN)

 • elektronické služby

-          rozvoj služeb – eGovernment, eParticipation, eInclusion

-          technologická centra a jejich služby, rozvoj sítě Rowanet

-          znalostní systémy a podpora rozhodování – datové sklady a geoinformatika

-          elektronické služby ve zdravotnictví, kultuře a cestovním ruchu

 • bezpečnost informačních a komunikačních technologií

-          podpora aktivit v oblasti elektronické bezpečnosti (kraj, města, obce, organizace, veřejnost)

-          vzdělání ICT pro veřejnost a veřejnou správu

-          popularizace ICT

 

 

 • Rada Kraje Vysočina
 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 18.12.2012 / 18.12.2012 | Zveřejnit od: 18.12.2012

Počet návštěv: 16978
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek