Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

SFDI - dotace na "Křížení komunikací 2022"

sfdi_logo
Výbor SFDI na svém zasedání dne 12. října 2021 schválil Pravidla pro financování výstavby, modernizace nebo oprav místních komunikací nebo veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou pro rok 2022
 

 
 
Příspěvek pro rok 2022 může být poskytnut:
  • až do výše 100 % celkových uznatelných nákladů (CUN) akce v případě modernizace, rekonstrukce či opravy místa křížení s nadřazenou infrastrukturou (dálnice, silnice I. třídy, dráha nebo dopravně významný vodní tok),
  • až do výše 85 % CUN akce v případě výstavby nového místa křížení s nadřazenou infrastrukturou (dálnice, silnice I. třídy, dráha nebo dopravně významný vodní tok),
  • až do výše 75 % CUN akce v případě modernizace, rekonstrukce či opravy místa křížení s nadřazenou infrastrukturou (silnice II. nebo III. třídy) a
  • až do výše 65 % CUN akce v případě výstavby nového místa křížení s nadřazenou infrastrukturou (silnice II. nebo III. třídy).

Relevantním žadatelem a příjemcem příspěvku může být:
a) obec jako vlastník místní komunikace ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., nebo jako vlastník veřejně přístupné účelové komunikace, její organizační složka (např. městský obvod, městská či místní část), nebo příspěvková organizace zřízená obcí, která vykonává správu tohoto majetku ve vlastnictví obce, případně svazek obcí ve smyslu § 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pokud je Akce, pro kterou Příspěvek žádá, v souladu s předmětem jeho činnosti;
b) kraj jako vlastník silnice II. nebo III. třídy ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., nebo příspěvková organizace zřízená krajem, která vykonává správu tohoto majetku ve vlastnictví kraje;
c) Ředitelství silnic a dálnic ČR;
d) Správa železnic, státní organizace;
e) vlastník nebo provozovatel regionální dráhy nebo
f) státní podniky povodí.

Termín pro předkládání žádostí o příspěvek pro rok 2022 byl stanoven do 11. března 2022.
Kompletní pravidla naleznete na webu SFDI: https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/

Výčet nejvýznamnějších změn Pravidel oproti předcházejícímu roku:
  • V porovnání s příslušnými Pravidly platnými pro tento rok došlo k dílčím změnám spíše formálního charakteru, byly upřesněny některé pojmy, podmínky a uznatelné, resp. neuznatelné náklady a došlo k aktualizaci některých dokumentů, na které je v Pravidlech odkazováno;
  • Příspěvek může být poskytnut pouze k úhradě skutečně vzniklých uznatelných nákladů bezprostředně souvisejících s realizací akce, které vznikly v období po termínu pro předkládání žádostí o příspěvek;
  • Nově nemusí být předkládán Audit bezpečnosti, vyjádření Ministerstva dopravy ČR k řešení, které je odchylné od resortních předpisů a videoprezentace předmětného objektu či místa realizace akce.
 
 
Zodpovídá: Ing. Petr Stejskal
Vytvořeno / změněno: 25.10.2021 / 25.10.2021

Počet návštěv: 701
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek