Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Už jen měsíc lze žádat o dotaci na podporu obnovy přirozených funkcí krajiny. Stát uhradí například náklady na výsadbu dřevin, péči o významné stromy, tvorbu remízků nebo likvidaci invazních druhů

Už jen měsíc lze žádat o dotaci na podporu obnovy přirozených funkcí krajiny. Stát uhradí například náklady na výsadbu dřevin, péči o významné stromy, tvorbu remízků nebo likvidaci invazních druhů
Pouze do 13. října, nebo do vyčerpání alokace, je možné podávat u Agentury ochrany přírody a krajiny ČR žádosti o dotaci na zlepšení stavu životního prostředí, mimo jiné na výsadbu dřevin mimo les, tvorbu a obnovu protierozních mezí a pásů, zajištění péče o cenné biotopy, tvorbu a obnovu mokřadů včetně tůní a malých vodních nádrží nebo na zlepšení druhové a prostorové skladby lesa. „Program je určený širokému okruhu žadatelů, tedy fyzickým i právnickým osobám, včetně obcí a nejrůznějším zájmovým spolkům,“ připomíná krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Pavel Hájek a dodává, že vyhlášený program umožňuje žadatelům zlepšit životní prostředí ve svém okolí za velmi výhodných podmínek.
 

 
 

Jedná se o první výzvu v programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny, a to pro podprogram 165 – Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu. Maximální možná podpora na jeden projekt je 250 tisíc korun, a to až do 100 % uznatelných nákladů stanovených dle sazeb AOPK ČR. Příjem žádostí byl zahájen 3. srpna letošního roku a bude ukončen za měsíc, tedy 13. října, nebo po vyčerpání alokace. „Péče o přírodu je pro Kraj Vysočina jednou z dlouhodobých priorit, i proto každoročně přispívá ze svého rozpočtu na péči a ochranu nejcennějších lokalit, zvláště chráněných území, částkou přibližně 8 milionů korun,“ říká radní Hájek.


V rámci podprogramu jsou podporována tato opatření:

 • tvorba a obnova ekostabilizačních prvků v krajině (např. remízy, meze, zasakovací pásy, průlehy apod.),
 • péče o památné a významné stromy,
 • tvorba a obnova biotopů pro zvláště chráněné druhy,
 • opatření k omezování fragmentace krajiny a podpoře migrační prostupnosti krajiny,
 • likvidace invazních druhů,
 • výsadby dřevin mimo les,
 • zlepšení druhové a prostorové skladby lesa,
 • péče o cenné nelesní terestrické biotopy,
 • obnova a tvorba vodních prvků (např. mokřadů a tůní, malých vodních nádrží přírodě blízkého charakteru, tvorba přehrážek),
 • dílčí rekonstrukce malých vodních nádrží,
 • revitalizace a renaturace vodních toků.

 

Výzva je průběžná, žádosti budou administrovány podle data přijetí na podatelny regionálních pracovišť AOPK ČR. Žádosti je možné vyplnit prostřednictvím Jednotného dotačního portálu na adrese https://isprofin.mfcr.cz/rispf a podat na příslušné regionální pracoviště AOPK ČR. Rozpočet k žádosti se vytváří prostřednictvím webové aplikace na adrese https://rozpocet.nature.cz/.

Realizace podpořených opatření musí proběhnout nejpozději do 30. 6. 2025 (včetně přebírky poskytovatelem dotace).


Podrobné informace jsou k dispozici na webu https://www.dotace.nature.cz/informujeme-vas/prvni-vyzva-v-programu-narodni-plan-obnovy-podpora-obnovy-prirozenych-funkci-krajiny.html.
V případě dotazů se obracejte na regionální pracoviště AOPK ČR https://www.dotace.nature.cz/kontakty.html. • Více informací Jan Joneš, odbor životního prostředí a zemědělství
  Krajský úřad Kraje Vysočina
 • tisk@kr-vysocina.cz 

 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 13.9.2022 / 13.9.2022

Počet návštěv: 928
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek