Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Uznávání zahraničního vzdělání

Základní informace pro žadatele o uznání zahraničního vzdělání
 

 
 

Uznávání zahraničního vzdělání (nostrifikace)

Jaké zahraniční vzdělání krajský úřad uznává

O uznání nebo osvědčení platnosti zahraničního vysvědčení v České republice může požádat absolvent zahraniční školy, který získal doklad o dosažení uceleného, tedy základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání (dále jen „zahraniční vysvědčení“). Rozhodování o uznání vysokoškolského vzdělání nebo jeho části v České republice přísluší rektorovi veřejné vysoké školy, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program, nebo Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, je-li k tomu zmocněno mezinárodní smlouvou.

Potřeba nostrifikovat zahraniční vysvědčení může vyplývat zejména

  • z přání absolventa zahraniční školy vzdělávat se ve škole vyššího stupně vzdělání na území České republiky (např. absolvent střední školy v zahraničí chce být přijat ke vzdělávání ve vysoké škole v České republice),
  • z přání absolventa zahraniční školy provozovat živnost, pro niž zákon stanovuje podmínku doložení odborné způsobilosti,
  • z přání absolventa zahraniční školy a jeho budoucího českého zaměstnavatele získat povolení k zaměstnání na území České republiky.

Co je zapotřebí předložit

Absolvent zahraniční školy musí k nostrifikačnímu řízení na krajském úřadě předložit zejména

  • originál zahraničního vysvědčení nebo jeho úředně ověřenou kopii,
  • doklad o obsahu a rozsahu vzdělávání v oboru, v němž žadatel dosažené vzdělání získal,
  • v některých případech ověření pravosti podpisů a otisků razítek na originálech zahraničního vysvědčení a skutečnost, že škola je uznána na území státu, kde bylo zahraniční vysvědčení vydáno,
  • úředně ověřený překlad všech předkládaných cizojazyčných dokladů do českého jazyka vyhotovený tlumočníkem zapsaným v České republice do seznamu znalců a tlumočníků; u dokladu vyhotoveného ve slovenském jazyce se překlad do českého jazyka nevyžaduje,
  • písemná plná moc v případě zastoupení zmocněncem,
  • doklad prokazující místo pobytu absolventa na území České republiky (viz informace níže).

Informace o dokladu prokazujícím místo pobytu žadatele
O vydání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice může požádat jen osoba (absolvent) s místem pobytu na území České republiky, a to u krajského úřadu, v jehož správním obvodu se toto místo nachází. Místo pobytu na území České republiky je předpokladem věcné příslušnosti krajského úřadu k vyřízení věci.

Absolvent, který je cizincem, tudíž může doložit své místo pobytu na území České republiky, a to například předložením kopie ohlášení místa pobytu na území ve smyslu § 97 zákona o pobytu cizinců. Podle této listiny lze určit krajský úřad místně příslušný k vyřízení věci. Není tedy nezbytně nutné, aby měl absolvent, který je cizincem, například trvalý či přechodný pobyt na území České republiky ve smyslu zákona o pobytu cizinců, jehož povolení by musel prokazovat. V každém případě je však nutné, aby bylo místo pobytu na území určitým způsobem prokázáno, poněvadž bez místa pobytu podatele na území České republiky nelze řízení o žádosti vést.

Jak podat žádost a co následuje

Podání žádosti se všemi náležitostmi bývá vhodné dopředu konzultovat telefonicky nebo osobní návštěvou na Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina, Věžní 28, Jihlava. Konzultaci při osobní návštěvě je doporučeno domluvit dopředu na telefonním čísle 564 602 956 nebo elektronickou poštou na adrese Kazdova.L@kr-vysocina.cz. Jinak lze žádost podat všemi ostatními dostupnými kontaktními prostředky. Podání žádosti je předmětem správního poplatku ve výši 1 000 Kč (platí se v hotovosti, nelze použít kolky).

O podané žádosti proběhne řízení, jehož postup je upraven školským zákonem, správním řádem a vyhláškou o podmínkách uznávání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami.

Nostrifikační zkouška
Je-li v řízení nařízena nostrifikační zkouška, u které žadatel není úspěšný, nelze v dalším řízení (po podání nové žádosti) přihlížet k dílčím úspěšným výsledkům v některé části nostrifikační zkoušky nařízené v předešlém řízení. Nová (opravná) nostrifikační zkouška se tedy koná ze všech předmětů, jako při předchozím/předchozích řízení téhož žadatele bez ohledu na to, zda byl žadatel u některých dílčích zkoušek úspěšný.

O čem krajský úřad nerozhoduje

Krajský úřad nerozhoduje o uznání platnosti neuceleného zahraničního studia (zejm. kurzy) a vysokoškolského studia.

Zvláštní postup je zákonem stanoven pro uznávání odborné kvalifikace, výsledkem jehož řízení je výrok, zda je absolvent odborně způsobilý pro výkon regulované činnosti podle zvláštního právního předpisu České republiky. Uznávacím orgánem není krajský úřad, nýbrž zpravidla ústřední správní úřad České republiky, do jehož působnosti regulovaná činnost náleží nebo jehož působnost je regulované činnosti nejbližší.

Krajský úřad také neposuzuje postavení studia na střední škole v zahraničí pro potřeby státní sociální podpory a důchodového pojištění.

  

 
 
Zodpovídá: PaedDr. Vladimír Zelený
Vytvořeno / změněno: 24.11.2008 / 20.2.2012

Počet návštěv: 71414
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek