Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Vyhodnocení první etapy měření kvality ovzduší v Kraji Vysočina

Vyhodnocení první etapy měření kvality ovzduší v Kraji Vysočina
Centrum dopravního výzkumu zpracovalo výsledky první (zimní) etapy měření znečišťujících látek v ovzduší v tomto kraji. Nyní dokončuje druhou (letní) etapu. V obou kampaních monitorovalo koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků včetně karcinogenního Benzo[a]pyrenu a ve vybraných obcích také další znečisťující látky.
 

 
 

Co výsledky monitoringu prozradily?

V obecnější rovině ukázaly na dvě významná zjištění.

  • Koncentrace Benzo[a]pyrenu se výrazně liší v jednotlivých městech a obcích.
  • Na území více než poloviny měst a obcí (35 ze 60) byly naměřeny zvýšené koncentrace benzo[a]pyrenu.

paupzko

 
(Konkrétnější informace jsou v přiložené prezentaci.)

 

Příprava akčních plánů pro zlepšení stavu ovzduší.

Všechny dosud naměřené hodnoty prošly detailním odborným zpracováním. „Na základě zjištěných výsledků připravujeme akční plány, ve kterých městům a obcím navrhneme opatření ke zvýšení kvality ovzduší,“ doplňuje Jakub Bucek z firmy Bucek, s. r. o., která tuto expertní činnost provádí.

 

Kdy návrhy na opatření Kraj Vysočina získá?

Akční plány budou zpracovány na konci roku 2023 a následně předány krajskému úřadu ke schválení tak, aby mohly být do konce řešení projektu zveřejněny.

„Je doloženo, že polycyklické aromatické uhlovodíky jsou karcinogenní látky, které vznikají nekvalitním spalováním jak v tepelných zdrojích, tak ve spalovacích motorech. Průběžné výsledky měření ukazují, že lokality s centrálním zásobováním teplem vykazují nižší koncentrace než venkovské lokality s individuálními zdroji tepla na pevná paliva. Informace z měření jsou důležité pro rozhodování o zacílení další podpory výměny starých lokálních zdrojů tepla,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro lesní a vodní hospodářství, zemědělství a životní prostředí pan Pavel Hájek.

 

Kde se mohou občané již nyní dozvědět, jak dopadlo měření v jejich obci nebo u sousedů?

Na webových stránkách monitoringpau.cz. Čtenáři zde najdou interaktivní mapu, na které mohou zjistit, kde aktuálně měření probíhá a nově zde také naleznou mapu s výsledky zimní etapy. „V mapě výsledků jsou jednotlivé body označující místo měření barevně rozlišeny podle průměrné koncentrace Benzo[a]pyrenu za měřené období. Po najetí myši na konkrétní bod webové aplikace se zobrazí graf s výsledky,“ vysvětluje Roman Ličbinský, ředitel odborné divize z Centra dopravního výzkumu.

 

Narazili odborníci v obou kampaních na nějaké obtíže?

Zimní etapa měření proběhla bez potíží. To samé se dá říct i o končící letní etapě, kdy i přes značně proměnlivé počasí, vysoké teploty a bouřky vše proběhlo bez větších komplikací. „Co se týče součinnosti se starosty a zástupci obcí, spolupracovalo se nám velmi dobře, bez sebemenších potíží, jako při řešení zimní etapy. Všichni projevili vstřícný přístup i v průběhu dovolených a letních prázdnin,“ doplňuje Radek Vít, výzkumný pracovník Centra dopravního výzkumu.

 

Bude měření probíhat i v dalších sezónách?

Měření kvality ovzduší budou pokračovat třetí etapou, která proběhne ve stejném období jako letošní zimní etapa, tedy od 18. ledna 2023. Měřené lokality zůstanou stejné jako v předešlých etapách. „Takto získáme přehled o rozdílech v kvalitě ovzduší v jednotlivých letech a ročních obdobích,“ uvádí Radek Vít.

 

Velmi důležitou roli při startu tak složité akce měli pracovníci krajů. „Velice děkujeme zástupcům krajského úřadu za pomoc s výběrem obcí k realizaci měření a za prvotní oslovení starostů s žádostí o umožnění měření,“ uzavírá Roman Ličbinský.

_________________________________________________________________________

  • Zpráva převzata od: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Mgr. Roman Ličbinský, Ph.D., ředitel Divize udržitelné dopravy a dopravních staveb

roman.licbinsky@cdv.cz
Kontakt pro novináře:

Šárka Želinská, vedoucí Úseku marketingu, tel. 778 737 336, e-mail: sarka.zelinska@cdv.cz

__________________________________________________________________________

 

O PROJEKTU:

Jednou z nejproblematičtějších znečisťujících látek v našem ovzduší je benzo[a]pyren, který je prokázaný lidský karcinogen. Benzo[a]pyren patří do skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků, které obecně mají závažné dopady na zdraví člověka. Jeho koncentrace na mnoha měřicích stanicích imisního monitoringu v České republice překračují imisní limit daný zákonem č. 201/2012 Sb.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., pracuje na projektu Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků v návaznosti na zpřesnění Plánu zlepšení kvality ovzduší zóny Jihovýchod CZ06Z 2020+ (PAUPZKO) podporovaného z výzvy 2A „Tromso“ z programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ financovaného z Norských fondů. Řešení projektu probíhá od května 2021 do dubna 2024. Na jeho plnění se podílí i odborníci z firmy Bucek, s. r. o. a ENVItech Bohemia s. r. o.


Co je cílem projektu?

Jeho cílem je zpracování akčních plánů pro Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj, kde budou navržena vhodná opatření ke snížení koncentrací benzo[a]pyrenu. Ten byl specifikován Programem ke zlepšení kvality ovzduší zóny Jihovýchod CZ06Z 2020+ pro Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj zpracovaným Ministerstvem životního prostředí jako nejproblematičtější znečišťující látka.

www.monitoringpau.cz


CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU:

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., svým výzkumným zaměřením pokrývá klíčové potřeby rozvoje dopravy v České republice, a to na celostátní, regionální i místní úrovni.

Zabývá se jednak klasickými obory, jako jsou bezpečnost silničního provozu, technologie výstavby, údržby, oprav a rekonstrukcí dopravní infrastruktury včetně geotechnických aspektů a diagnostiky dopravních staveb, dopady dopravy a její infrastruktury na životní prostředí, ale také ekonomikou dopravy, multimodální dopravou, dopravní psychologií, vzděláváním v dopravě, modelováním dopravní poptávky, systémy hospodaření, geografickými informačními systémy, odbavovacími a parkovacími systémy, telematickými řídicími systémy atp. 

www.cdv.cz

 

Odkazy

 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 21.9.2022 / 21.9.2022

Počet návštěv: 774
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek