Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

WHISTLEBLOWING

 

 
 

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice“). Smyslem ochrany whistleblowerů (oznamovatelů) tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací je vytvořit takové prostředí, ve kterém se whistlebloweři nebudou muset obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí, a přispět tak ochraně veřejného zájmu.

Krajský úřad Kraje Vysočina, jako orgán povinného subjektu zavedl a provozuje vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) a plní další úkoly vyplývající ze směrnice.

 

Oznámení podle směrnice lze podat prostřednictvím VOS, nebo prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti (www.justice,cz), případně uveřejněním za splnění podmínek stanovených směrnicí.

 

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

 

Podle směrnice oznamovatelem je fyzická osoba, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis, spadající do jedné z oblastí vymezených směrnicí.

 

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí: 

 • a)     zaměstnání,
 • b)     služba,
 • c)     samostatná výdělečná činnost
 • d)     výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 • e)     výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán (tzv. volený orgán)
 • f)       správa svěřeneckého fondu
 • g)     dobrovolnická činnost
 • h)     odborná praxe, stáž, nebo
 • i)       výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

 

Prací nebo jinou obdobnou činností se v souladu se směrnicí rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

 

Podle směrnice se oznamování protiprávního jednání musí týkat porušení práva Unie ve vymezeném výčtu oblastí: 

 • a)     zadávání veřejných zakázek
 • b)     finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu
 • c)     bezpečnost a soulad výrobků s předpisy
 • d)     bezpečnost dopravy
 • e)     ochrana životního prostředí
 • f)       radiační ochrana a jaderná bezpečnost,
 • g)     bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat,
 • h)     veřejné zdraví,
 • i)       ochrana spotřebitele
 • j)       ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů

  

Oznámením lze prostřednictvím VOS podat:

 1. Písemně 

 • a)     elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@kr-vysocina.cz
 • b)     v listinné podobě na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava s označením obálky „Whistleblowing – NEOTVÍRAT“

 2. Ústně 

 • a)     telefonicky na telefonním čísle +420 564 602 608, telefonický hovor bude se souhlasem oznamovatele nahráván
 • b)     na žádost oznamovatele i osobně (v přiměřené lhůtě do 30 dnů) v budově C Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, v kanceláři č. C 4.07

  

Po podání oznámení následuje řádné posouzení důvodnosti oznámení a jeho pravdivosti příslušnou osobou. Oznamovatel bude vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7  dnů od jeho podání (pokud oznamovatel výslovně nepožádá, aby o přijetí oznámení vyrozuměn nebyl, nebo je zřejmé, že vyrozuměním by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele. Rovněž bude vyrozuměn o výsledcích posouzení oznámení nejpozději do 3 měsíců od potvrzení přijetí oznámení.

 

Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle směrnice, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

 

Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě  protiprávního stavu.  Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržená příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele (pokud tím nedojde k vyzrazení totožnosti oznamovatele).

 

Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo neshledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

 

 
 
Zodpovídá: Petr Čermák
Vytvořeno / změněno: 17.12.2021 / 17.12.2021

Počet návštěv: 6396
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek