Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Základní informace

 
 
 

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Nemocnice Havlíčkův BrodŘeditel nemocnice
Mgr. David Rezničenko
Adresa zařízení:
Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod
http://www.onhb.cz/

Nemocnice Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina. Poskytuje zdravotní péči, v níž je zahrnuta ambulantní a lůžková základní a specializovaná diagnostická a léčebná péče, nezbytná preventivní péče, lékárenská činnost a prodej krve a krevních derivátů, dále provádí praní prádla pro potřeby svého provozu a pro jiná zdravotnická zařízení i jiné subjekty. Nemocnice se dále věnuje vědecké, vzdělávací a informační činnosti ve zdravotnictví včetně klinického hodnocení účinků léků a nové zdravotnické techniky, vědecko-výzkumnou činnost, podílí se na pregraduálním i postgraduálním vzdělávání zdravotnických pracovníků a provozuje odbornou lékařskou knihovnu. Mezi doplňkové činnosti patří provozování hostinské činnosti pro osoby, které nejsou pacienty ani zaměstnanci organizace, sterilizaci zdravotnických prostředků a materiálu, nákup a prodej zboží.
Nemocnice Havlíčkův Brod je poskytovatelem lůžkové i ambulantní zdravotní péče pro občany kraje Vysočina i pacienty ze sousedících oblastí Středočeského a Pardubického kraje. V následujícím období bude nemocnice usilovat minimálně o udržení dlouhodobě vysokého kreditu jak v oblasti odborné, tak i z hlediska přístupu personálu k pacientům. Nemocnice si klade za cíl poskytovat co nejkomplexnější služby pro pacienty a v odbornostech, ve kterých dlouhodobě vykazuje nadprůměrnou úroveň se dále profilovat jako oddělení, která v některých specializovaných činnostech budou mít i nadále nadregionální význam. Týká se to zejména dětského oddělení, ortopedicko-traumatologického oddělení, některých subspecializací chirurgie (onkochirurgie, cévní chirurgie), péče o traumata, radiodiagnostického oddělení (zejména angiografie), oddělení nukleární medicíny a dalších.

Kompletní přehled ambulací

Odkazy na ambulance podle jednotlivých oborů:

Ambulance interní oborů
Ambulance chirurgických oborů
Ambulance gynekologie
Ambulance ostatních oborů
Dětské ambulance


Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

nemocnice jihlava

Ředitel nemocnice
MUDr. Lukáš Velev
Adresa zařízení:
Vrchlického 4630/59, 586 33 Jihlava
http://www.nemji.cz/

Nemocnice Jihlava je příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina, která poskytuje zdravotní péči, v níž je zahrnuta ambulantní a lůžková základní a specializovaná diagnostická a léčebná péče, nezbytná preventivní péče a lékárenská činnost. Organizace provádí vědeckou, vzdělávací a informační činnost ve zdravotnictví, jíž se zejména rozumí provádění klinického hodnocení účinků léků a nové zdravotnické techniky, vědecko-výzkumná činnost, pregraduální výchova zdravotnických pracovníků, postgraduální a kontinuální vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a zajištění činnosti odborné knihovny. Mezi doplňkové činnosti patří zkoušky stability u zdrojů ionizujícího záření, provozování hostinské činnosti pro osoby, které nejsou pacienty ani zaměstnanci organizace, sterilizaci zdravotnických prostředků a materiálu, nákup a prodej zboží, praní a opravy prádla, technické činnosti v dopravě.
Nemocnice poskytuje služby především občanům kraje Vysočina, ale také občanům ostatních krajů a států. Nemocnice Jihlava spolupracuje se všemi nemocnicemi v kraji Vysočina a také s významnými zdravotnickými zařízení mimo kraj, např. pražskými a brněnskými fakultními nemocnicemi.
Strategií organizace je zajištění dominantního postavení nemocnice v poskytování základní a specializované péče v rámci kraje Vysočina při vyrovnaném hospodaření nemocnice, kvalitně poskytovaná zdravotní péče i ostatní služby, spokojení odborníci pro zajištění kvality péče a výchova a vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Kompletní přehled ambulancí


Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Nemocnice Nové Město na MoravěŘeditelka nemocnice
JUDr. Věra Palečková
Adresa zařízení:
Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě 
http://www.nnm.cz/

Nemocnice Nové Město na Moravě je příspěvková organizace zřizovaná krajem Vysočina. Poskytuje zdravotní péči, v níž je zahrnuta ambulantní a lůžková základní a specializovaná diagnostická a léčebná péče, nezbytná preventivní péče a lékárenská činnost a dopravní zdravotní služba. Organizace je oprávněna v rámci doplňkové činnosti vykonávat nákup a prodej zboží, hostinskou činnost, pronájem movitých věcí, zemní práce a práce mechanizačními prostředky, vedení účetnictví a činnost účetních poradců, poskytování ubytovacích služeb a pořádání kulturních akcí. Nemocnice má v síti zdravotnických zařízení kraje nezastupitelnou roli, neboť poskytuje péči pacientům celé východní části kraje Vysočina, která je charakteristická drsnými klimatickými podmínkami a ztíženou dopravní dostupností v zimních měsících (okres Žďár nad Sázavou, Polička a její okolí, spádovost léčebny TRN pro většinu Moravy). 
Nemocnice dobře spolupracuje s celým privátním sektorem v dané oblasti, vzniklé problémy jsou vždy konstruktivně řešeny. Historicky setrvává spolupráce se zdravotnickými zařízeními v Brně a je zcela bezproblémová a ke spokojenosti pacientů.
Vedení nemocnice pokračuje v nastavené koncepci rozvoje zdravotnického zařízení. Oblast poskytované péče charakterizuje další zvyšování kvality (certifikace, akreditace). Péče by měla být poskytována na vysoké odborné a etické úrovní a rovněž by takto měla být pacienty vnímána.

Kompletní přehled ambulancí

Informace o ordinačních hodinách, kontaktních telefonech a ordinujících lékařích


Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

Nemocnice PelhřimovŘeditel nemocnice
Ing. Jan Mlčák, MBA
Adresa zařízení:
Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov 
http://www.hospital-pe.cz/

Nemocnice Pelhřimov je příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina. Předmětem hlavní činnosti je ambulantní a lůžková základní a specializovaná diagnostická i léčebná péček, nezbytná preventivní péče, lékárenská činnost, dopravní zdravotní služba, praní prádla a jeho opravy, hostinská činnost, zajištění činnosti odborné knihovny, realizace vzdělávacích aktivit a shromažďování, třídění a skladování odpadu.
Rozsah spádovosti je dán rozlohou bývalého okresu Pelhřimov, přibližně 80 tis. obyvatel. V některých oborech (porodnice, dětské, ortopedie, urologie, hematologie) je spádovost minimálně 100 tis. obyvatel (Vlašim, Telč, Tábor, Benešov, Jindřichův Hradec).
V rámci kraje Vysočina nemocnice spolupracuje v diagnostické a léčebné péči především s pracovištěm onkologie v Nemocnici Jihlava, Psychiatrickou léčebnou Jihlava, ale i s ostatními lůžkovými pracovišti v oborech, které nemocnice neprovozuje. V rámci specializační přípravy lékařů je spolupráce nejužší s Nemocnicí Jihlava a Psychiatrickou léčebnou Jihlava. Mimoregionálně nemocnice spolupracuje nejvíce se specializovanými pracovišti v Praze, Českých Budějovicích, Hradci Králové a Brně.
Hlavním cílem nemocnice je zajistit pro občany spádové oblasti kvalitní preventivní, diagnostickou, léčebnou a následnou péči odpovídající 21. století při respektování možností financování a spolupráce s ostatními zdravotnickými pracovišti.

Kompletní přehled ambulancí

 

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Nemocnice TřebíčŘeditelka nemocnice
Ing. Eva Tomášová
Adresa zařízení: 
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč 
http://www.nem-tr.cz/

Nemocnice Třebíč je příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina. Poskytuje ambulantní a lůžkovou základní, specializovanou diagnostickou a léčebnou zdravotní péči. Zároveň provozuje lékárenskou činnost. V rámci doplňkové činnosti je nemocnice oprávněna pronajímat nemovitý majetek, provozovat hostinskou a ubytovací činnost pro osoby, které nejsou pacienty ani zaměstnanci, nakupovat a prodávat zboží. Se svojí více jak stoletou tradicí patříme k významným poskytovatelům zdravotní péče v kraji Vysočina.
Přímá spádová oblast výrazně překračuje 110 tisíc obyvatel. Kromě hlavního areálu disponuje jedním detašovaným pracovištěm – LDN v Moravských Budějovicích.
Cílem nemocnice je neustálé zkvalitňování nabízených služeb, tak aby byla naplňována dlouhodobá vize: Nemocnice Třebíč - Partner Vašeho zdraví.

Kompletní přehled ambulancí


Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace

ZZS

Ředitelka

Ing. Vladislava Filová

Adresa:

Vrchlického 61, 586 01 Jihlava

http://www.zzsvysocina.cz/

e-mail: info@zzsvysocina.cz

 

V kraji Vysočina zajišťuje přednemocniční neodkladnou péči (PNP) jediná příspěvková organizace zřizovaná krajem - Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, příspěvková organizace (ZZS). Poskytování PNP se řídí vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 434/1992 Sb. Další náplní ZZS je školení odborné i laické veřejnosti v první pomoci a základech resuscitace.

ZZS se úspěšně daří zajišťovat vysokou úroveň přednemocniční neodkladné péče v našem kraji pro přibližně 1300 obcí a místních částí, na území velkém cca 6900 km2 s více než půl milionem obyvatel, kdy se v turisticky atraktivních regionech v letních a zimních sezonách tento počet významně zvyšuje. 

ZZS je organizačně dělena na pět oblastních středisek. Na 21 stanovištích je 29 výjezdových skupin ZZS a jedna skupina letecké zdravotnické záchranné služby (LZZS). LZZS je zajišťovaná ve spolupráci s privátní firmou DSA a.s., která poskytuje vrtulník a piloty vrtulníku.

Síť stanovišť

       

Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace

 dětské centrum

Ředitelka:

MUDr. Ivana Ryglová

Adresa zařízení:
Jiráskova 2176/67, 586 01 Jihlava

http://www.detske-centrum-ji.cz/

e-mail: info@detske-centrum-ji.cz

tel.: 567 301 115

tel.: 567 301 115

Dětské centrum Jihlava je příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina. Jedná se o zdravotnické zařízení, které poskytuje komplexní zdravotní, výchovnou a sociální péči dětem od narození do 3 let věku, ve výjimečných případech i déle (např. pokud se jedná o sourozenecké skupiny). Klienty zařízení jsou děti, o které se jejich rodiče nemohou, neumějí či nechtějí starat. Jsou to i děti, které jsou na základě předběžného opatření, či na základě dobrovolného pobytu. Hlavní funkcí je umožnit a smysluplně překlenout dobu, kdy jsou děti vráceny buď do biologické rodiny a nebo je jim poskytnuta péče náhradní rodiny. Zařízení se tedy aktivně účastí jako jeden ze subjektů náhradní rodinné péče. Zařízení pracuje nepřetržitě, kromě zdravotní péče zde funguje rehabilitační složka zajišťující i ambulantní péči, riziková poradna, psychologická a sociálně právní poradna.

O děti se stará kvalifikovaný zdravotnický personál. Zařízení má 42 lůžek pro děti a 2 lůžka pro matky, které své děti doprovázejí.

Spádovým územím zařízení je kraj Vysočina a Jihočeský kraj, který podobný typ zařízení nemá. Zařízení zajišťuje v mnoha případech roli supervize, kterou je možné naplňovat formou krátkodobých pobytů či ambulantně. Zároveň slouží jako místo pro praktické stáže studentů středních i vysokých škol různých oborů. Úzce spolupracuje s dětskými odbornými lékaři nejen v rámci kraje, ale i celorepublikově.


 Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace

Dětský domov Kamenice nad Lipou

Ředitelka:

Mgr. Jana Fárová

Adresa zařízení :
Vít. Nováka 305, 394 70 Kamenice nad Lipou

www.ddkamenicenl.cz

e-mail: ddomov@tiscali.cz
tel.: 565 432 295

 

 

 

Dětský domov Kamenice nad Lipou je příspěvková organizace kraje Vysočina. Poskytuje komplexní péči dětem od narození do věku 3 let, jejichž duševní a tělesný vývoj je ohrožen nebo narušen z důvodů zdravotních či sociálních a jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí. Ze zdravotních nebo sociálních důvodů může organizace uvedenou péči poskytovat i dětem starším. Jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje akutní a neodkladnou péči ohroženým dětem.

Zařízení má 45 lůžek, z toho 5 lůžek pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Věková hranice přijímaných dětí člení zařízení na kojenecké oddělení (5 lůžek), mladší batolecí věk (12 lůžek), starší batolecí věk (18 lůžek) a předškolní věk (10 lůžek).

Dětský domov Kamenice nad Lipou je zdravotnické zařízení, které poskytuje stálou zdravotní a výchovnou péči ohroženým dětem. Přijímá děti z regionu Vysočina a z Jihočeského regionu.

Strategickým cílem zdravotnického zařízení je přeměna na zařízení rodinného typu a s tím související zlepšení úrovně poskytované péče.


 Protialkoholní záchytná stanice

Protialkoholní záchytná staniceAdresa zařízení :
Vrchlického 57, 586 01 Jihlava

tel.: 567 157 862

 

 

 

 

 

 

 

Protialkoholní záchytná stanice v Kraji Vysočina (dále jen PZS) je zajišťována prostřednictvím provozovatele Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace. Úkolem Protialkoholní záchytné stanice je v souladu se zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a o změně souvisejících zákonů, zajišťovat služby na úseku ochrany zdraví před alkoholismem. Úkoly ochrany zdraví na úseku toxikomanie jsou zajištěny v jiné organizaci.

Odborným vedením záchytné stanice je pověřen lékař se specializací psychiatrie (alkohologie, toxikologie). Výkon služby zajišťují středně zdravotničtí pracovníci (úplné střední odborné vzdělání s maturitou s praxí v oboru psychiatrie nebo záchranné službě), kteří jsou registrováni jako středně zdravotničtí pracovníci oprávnění k samostatné činnosti bez odborného dohledu. Organizační, právní, personální a technické záležitosti jsou v kompetenci provozovatele a se souhlasem Kraje Vysočina jako objednatele služby.

Záchytná stanice přijímá na žádost Policie ČR nebo lékaře osoby starší 15-ti let. Pokud je klinickým a laboratorním vyšetřením zjištěno, že ošetřovaná osoba není ohrožena na životě selháním základních životních funkcí, ale pod vlivem alkoholu a nekontroluje své chování, a tím bezprostředně ohrožuje sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek, nebo je ve stavu vzbuzujícím veřejné pohoršení, je tato osoba povinna se podrobit ošetření a pobytu v záchytné stanici po dobu nezbytně nutnou k odeznění akutní intoxikace. Osoba musí být propuštěna z ošetření a pobytu v záchytné stanici po odeznění akutní intoxikace. O propuštění osoby z ošetření a pobytu v záchytné stanici rozhoduje výlučně lékař.

Vyšetření a ošetření v PZS je konáno vždy za stanovenou finanční úhradu. Náklady za vyšetření, za ošetření a za pobyt v záchytné stanici jsou stanoveny paušální částkou ve výši 4 000,- Kč.

Od 1. ledna 2006 rozšířila PZS svoji činnost a ošetřuje jak osoby mužského tak ženského pohlaví a má možnost umístit na stanici až 11 osob. Při krizové nesnášenlivosti zachycených osob je celkový maximální počet zadržených 7.

 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 88266

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek