Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál > Projekty kraje financované z EU > Efektivním využitím zdrojů ke zkvalitnění sociálních služeb v Kraji Vysočina


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Efektivním využitím zdrojů ke zkvalitnění sociálních služeb v Kraji Vysočina


 
 
 

Efektivním využitím zdrojů ke zkvalitnění sociálních služeb v Kraji Vysočina

 

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016008

Doba realizace: 1. 4. 2020 - 30. 6. 2022

Projekt je finančně podporován Evropskou unií.

 

Projekt je zaměřen na podporu procesu střednědobého plánování, rozvoj systému supervizí a sdílených služeb v sociálních službách, zvýšení efektivity a využívání kontrolních mechanismů a podporu transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb.

 

Zdůvodnění projektu:

Proces plánování sociálních služeb krajům ukládá zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Tuto povinnost však neukládá obcím. V současné době tak obce k oblasti komunitního / střednědobého plánování přistupují rozličným způsobem. V současné době obce řeší problematiku sociálních služeb na svém území, případně na území spádového obvodu, ale spolupráce kraj – obce – poskytovatelé sociálních služeb není plně zprocesována. Plánování rozvoje sociálních služeb na základě vyhodnocování potřeb v daném místě neprobíhá koordinovaně, jednotliví aktéři včetně kraje přicházejí s náměty na řešení dostupnosti služeb. Vzájemnou spoluprací, vyhodnocováním potřeb, dostupnosti a zajištění služeb tak může dojít k optimálnímu fungování sítě sociálních služeb v kraji.

Potřebnost supervize také vychází ze standardů kvality, které jsou součástí prováděcí vyhlášky Zákona o sociálních službách. Cíleně zaměřená supervizní podpora pracovníků pomáhá organizaci k vyjasnění poslání pracoviště i celé organizace, rozvíjení účinné komunikace a zvyšuje citlivost organizace na potřeby klientů.

S kvalitou poskytování sociální služby je úzce svázáno řízení organizace a nastavení vnitřního řídicího kontrolního systému: jde o proces, realizovaný vedením organizace a ostatními zaměstnanci organizace, jehož cílem je poskytnout přiměřené ujištění o plnění cílů v oblasti efektivnosti a účinnosti činností organizace, v oblasti spolehlivosti finančního výkaznictví a v oblasti souladu s legislativou a ostatními platnými předpisy.

K prověřování vnitřního řídicího kontrolního systému slouží primárně služba interního auditu. Pro její zřízení v každé zřizované organizaci nemá zřizovatel dostatek finančních prostředků, existují oprávněné pochybnosti o efektivnosti práce interního auditora v malé organizaci, na trhu není dostatek kvalifikovaných zaměstnanců.

 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a udržitelnosti systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování podporou procesu plánování sociálních služeb, zavedením sytému supervizí, procesů finanční a řídící kontroly, vzděláváním a zvýšením počtu aktivizačních pracovníků. 

Specifické cíle projektu:

-      Nastavení systému spolupráce mezi ORP, poskytovateli sociálních služeb a Krajem Vysočina – vytvoření a formalizace nového postupu vytvořením 1 procesu.

-      Podpora procesu komunitního plánování na 15ti obcích s rozšířenou působností v rozsahu 0,5 úvazku koordinátora plánování sociálních služeb a 600 hodin podpory specialisty na financování sociálních služeb.

-      Vytvoření 1 nové sdílené služby supervize pro zaměstnance všech 19 zřízených pobytových služeb Krajem Vysočina a zaměstnance Kraje Vysočina, která zajistí provázanost řízení a podpoří komplexní nákupní proces kraje a příspěvkových organizací v souladu s Programovým prohlášením Rady Kraje Vysočina pro období 2016 – 2020,

-      Kvalitativní posun 19 příspěvkových organizací – poskytovatelů sociálních služeb a sociálního odboru Kraje Vysočina v oblasti řízení lidských zdrojů na základě zohlednění výstupů hodnocení klimatu organizace.

-      Nastavení účinných mechanismů v oblasti finanční a řídící kontroly u 6ti organizací, což povede k efektivnějšímu provádění vnitřní řídicí a kontrolní činnosti a potažmo ke kvalitnějšímu výkonu veřejné služby. Cílem nastavení VŘKS v organizaci je odhalovat ve zvoleném čase jakékoliv odchylky od cílů stanovených organizací, omezovat neočekávané události, zamezit vytváření systematických chyb, zabezpečit efektivnější řízení a takové kontrolní mechanismy, které organizaci pomohou eliminovat rizika.

-      Ověření kvality nastavených aktivit a procesů v 6ti organizacích (celkem 12 sociálních služeb) pro sociální začleňování lidí a hledání nových cest pro odstraňování ústavních prvků v transformovaných, částečně transformovaných i netransformovaných organizacích.

-      Získání dat k porovnání pro zřizovatele, aby mohl porovnat časy přímé péče u 12ti sociálních služeb a dalších činností pracovníků přímé péče mezi transformovanými a netransformovanými organizacemi. Data budou sloužit jako podklad ke zhodnocení optimalizace kapacit a výše vyrovnávací platby.

-      Zvýšení odbornosti 180ti zaměstnanců poskytovatelů sociální služeb a větší orientace poskytovatelů sociálních služeb na individuální podporu.

-      Zvýšení kvality poskytování sociální služby díky možným posunům směrem k normalizaci života lidí s mentálním postižením podporou transformace a deinstitucionalizace navýšením počtu 56ti aktivizačních pracovníků u 6ti organizací, které poskytují pobytové sociální služby.  Plné využití potenciálu individuálního plánování pro uživatele sociální služby, nárůst míry sociálního začlenění klientů do běžné společnosti, podpora v přirozeném rozvoji jejich životních kompetencí a využití rovných příležitostí s cílem umožnit rovnocenný vstup na trh práce prostřednictvím individuální asistence v potřebných situacích. Těmto lidem bude dána podpora dle jejich potřeb tak, aby byli schopni zajistit svou existenci, získali zaměstnání nebo dále rozvíjeli své schopnosti v rozsahu úvazků aktivizačních pracovníků.

 

Cílové skupiny:

-       Poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb

-       Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice

-       Sociální pracovníci

-       Pracovníci v sociálních službách

-       Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené.

 

 

Aktivity projektu:

Projekt je zaměřen na podporu procesu střednědobého plánování, rozvoj systému supervizí a sdílených služeb v sociálních službách, zvýšení efektivity a využívání kontrolních mechanismů a podporu transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb.

KA 1 Podpora procesu plánování

KA 2 Podpora pracovního klimatu formou rozvoje lidských zdrojů

KA 3 Systémový audit vnitřního řídicího a kontrolního systému

KA 4 Podpora procesů vedoucích k sociálnímu začleňování

KA 5 Zvyšování odbornosti zaměstnanců v oblasti individuálního plánování a nácviků

KA 6 Individuální podpora volnočasových aktivit a zaměstnání klientů

KA 7 Evaluace

 

Odkazy


 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rodinný a sociální portál > Projekty kraje financované z EU > Efektivním využitím zdrojů ke zkvalitnění sociálních služeb v Kraji Vysočina

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 9361

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek