Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál > Projekty kraje financované z EU > Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina


 
 
 

Název projektu: Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0006477

Doba realizace: 1. 9. 2017 – 30. 11. 2020

Projekt je finančně podporován Evropskou unií.

 

Zdůvodnění projektu:

Kraj Vysočina je zřizovatelem 21 příspěvkových organizací ze sociální oblasti, z toho ve 20 zařízeních je poskytována pobytová sociální služba. Jedná se zejména o domovy pro seniory, domy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením. Zároveň Kraj Vysočina financuje 15 zařízení nezřizovaných Krajem Vysočina, registrovaných v Krajské síti sociálních služeb, které poskytují pobytové sociální služby. Zařízení vznikala postupně, v reakci na potřebnosti sociálních služeb a na dostupnosti finančních prostředků pro jejich zřízení. Mezi jednotlivými zařízeními tak vznikly disparity v různých oblastech života zařízení. Také v důsledku procesu transformace došlo k výrazným změnám ve stylu a systému řízení pobytových zařízení zřízených Krajem Vysočina, k podstatným změnám v pracovních náplních a kompetencích (díky vzniku nových pracovních pozic) jak v úrovni managementu, tak jednotlivých odborných pracovních pozic na všech úrovních. V souvislosti se zvyšujícími se nároky na kvalitu poskytovaných sociálních služeb, jejich financování a také v souvislosti se zaváděním materiálně-technických standardů pro pobytové sociální služby z úrovně Ministerstva práce a sociálních věcí ČR je nutné v rámci Krajské sítě sociálních služeb optimalizovat stávající síť sociálního zařízení z hlediska druhu sociální služby, lokality a kapacity a jejich kvality. Východiskem je Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na roky 2016 - 2018 a transformační plány jednotlivých zařízení sociálních služeb Kraje Vysočina. Analogicky s výše uvedeným bude nezbytné nastavit optimální materiálně-technické standardy poskytovatele sociální služby, které musí daná služba splňovat. Dále také je nutné vytvořit optimální standard v oblastech sdílených služeb, personálních, organizačních, v kontrolních a řídících mechanismech, v oblasti IT a komunikace.

Cíle projektu:

Cílem projektu je vytvoření návrhu optimalizace sítě a zefektivňování procesů stávajících sociálních pobytových zařízení zřizovaných i nezřizovaných Krajem Vysočina v kontextu jejich de-institucionalizace. Projekt je rozdělen na dvě části. Cílem části A) je: provést analýzu sítě stávajících poskytovatelů pobytové sociální služby zřizovaných a nezřizovaných organizací Krajem Vysočina z pohledu: jejich velikosti (počtu klientů), typu a úrovně poskytované služby/péče, personálního zabezpečení poskytované služby (počet a kvalifikace zaměstnanců daného typu poskytované služby, mzdová úroveň, systém motivací, organizační struktura), současného stavu vybavení zařízení s ohledem na materiálně-technické standardy pro pobytové sociální služby stanovené z úrovně Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, provozu zařízení - logistika, služby (sdílené/vlastní zabezpečení) například autoprovoz/doprava, stravování, praní prádla, nákupy komodit, činnosti a financování pobytových zařízení dle jejich hlavní a doplňkové činnosti, poptávky po službách ve vztahu k obslužnosti území.

Cílem části B) je: Pro jednotlivá pobytová zřízení sociálních služeb (transformovaná/netransformovaná) zřizovaná Krajem Vysočina provést: analýzu potřeb uživatelů, analýzu stádia transformace pobytových zařízení, analýzu procesů s cílem možného zjednodušení řízení a zkvalitnění poskytování sociálních služeb v jednotlivých subjektech například zřízením společných manažerských funkcí, eliminací neefektivních procesů a případného zřízení procesů nových včetně analýzy vnitřního kontrolního systému, analýzu používaných IT systémů především v oblasti péče o klienta (systémy evidence úkonů) a používané formy komunikace vůči veřejnosti a klientům (například sjednocení formulářů žádosti klienta o pobyt v zařízení), analýzu používaných účetních systémů včetně návrhu technického řešení pro jednotné výstupní účetní sestavy navázané na systémy a evidence dalších externích subjektů.

Klíčové aktivity projektu:

Budou provedeny analýzy daného stavu u pobytových zařízení zřizovaných a nezřizovaných Krajem Vysočina, které jsou podkladem pro stanovení návrhu na optimalizaci sítě pobytových zařízení, dále na nastavení standardů a doporučení v různých oblastech řízení pobytových zařízení s cílem zefektivnění procesů. Výstupem aktivit jsou analýzy současného stavu a doporučení pro KV, které budou prezentovány odborné veřejnosti na workshopech a závěrečné konferenci.

KA 1 analýza sítě stávajících poskytovatelů sociálních služeb se stanovením doporučeného standardu a workshop

KA 2: analýza lidských zdrojů se stanovením doporučeného standardu a workshop

KA 3: analýza stádia transformace pobytových zařízení a analýza procesů v jednotlivých pobytových organizacích se stanovením doporučeného standardu a workshop

KA 4: 2 analýzy používaných IT systémů a účetních systémů, formy komunikace se stanovením doporučeného standardu a workshop

KA 5: závěrečná konference

Cílové skupiny:

Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

  • Kraj Vysočina jako zřizovatel zařízení poskytující sociální služby dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a poskytovatel finančního příspěvku na provoz organizací nezřizovaných Krajem Vysočina

  • Zařízení poskytující pobytové sociální služby jak zřizované tak nezřizované Krajem Vysočina.

  • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice a budou se podílet na nastavování standardů v oblasti řízení pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina.

 

Dle Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na roky 2016 až 2018 chce být Kraj Vysočina regionem, který nabízí svým obyvatelům funkční systém sociálních služeb, tedy systém, který bude efektivním a hospodárným způsobem zajišťovat místní a časovou dostupnost a uspokojovat oprávněné potřeby uživatelů. To lze zajistit mimo jiné dosažením jednotného standardu v oblasti řízení, materiálně-technického vybavení, personální oblasti a standardů v kvalitě poskytovaných služeb.

 

Počet pobytových zařízení Kraje Vysočina, které budou mít prospěch z realizace projektu je 35, plus Kraj Vysočina jako zadavatel sociálních služeb.

 
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rodinný a sociální portál > Projekty kraje financované z EU > Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 18956

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek