Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

Vybrané odkazy

 

Související témata

 
 

Doporučujeme

 • ASMJ
 • Chaloupky
 • Dobrý den
 • ESKO
 • Ekoinfocentrum
 • Zdravé město Třebíč
 • STANICE PAVLOV, o.p.s.
 • Zelené srdce
 • Zoologická zahrada Jihlava
 • ZERA
 • Lesy ČR
 • Sdružení Krajina
 • SMJ

 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta > Projekt migrace velkých savců


 

Projekt migrace velkých savců

ConNat_obr
 
 
 

Connecting Nature AT-CZ (ConNat) – propojení přírodních lokalit a migračních koridorů mezi Českou republikou a Rakouskem

 

Jako podklad, pomůcku pro účely ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) předáváme pedagogickým pracovníkům ve školství výsledky aktuálně dokončeného přeshraničního projektu řešící propojení přírodních lokalit prostřednictvím migračních koridorů mezi Českou republikou a Rakouskem. Jedná se o biotopy a populace původních druhů kopytníků – losa a jelena a tří druhů šelem (rysa, vlka a medvěda).

 

Přeshraniční propojeníse týkáúzemí mezi dolnorakouskými Vápencovými Alpami, Šumavou, Českomoravskou vrchovinou a Karpaty.

 

Průchodnost většiny původních migračních cest je dnes již silně zhoršena, a to především hustým osídlením, intenzivním zemědělstvím a rozvojem dopravní infrastruktury. Z tohoto pohledu hrají zásadní roli především liniové stavby – umělé vodní kanály, dálnice a plánované vysokorychlostní tratě, které představují pro živočichy dlouhé nepřekonatelné bariéry.

 

V rámci projektu proběhlo zmapování kritických míst migračních koridorů. V těchto místech byla na základě podrobné analýzy a terénního zhodnocení skutečného pohybu zvířat navržena opatřeni k ochraně nebo obnově průchodnosti. Výstupy projektu tak mohou sloužit jako základ budoucího plánovaní a projektů, např. v oblasti územního plánování, staveb dopravní infrastruktury, rozvoje osídlení nebo v managementu krajiny.

 

Realizací opatření se zvýší šance zabránit ztrátám pestrosti i početnosti původních druhů živočichů, především pak velkých savců – jelena, rysa, vlka, losa.

 

(GIS) mapová vrstva přeshraniční ekologické sítě migračních koridorů a Akční plán je shrnutím potřebných opatřeni a aktivit pro zajištění nebo obnoveni funkce migračních koridorů.

 

Pro účely vzdělávání lze informace využít k prohloubení znalostí o:

 

1) Nebezpečí fragmentace biotopů x biologie všech druhů savců

 • Pravidelné cesty při hledání potravy, migrace mezi letními a zimními stanovišti, resp. na místa rozmnožování, stejně tak jako každoroční putovaní mladých zvířat opouštějících domovské okrsky svých rodičů.

 • Díky tomuto putování zvířata nacházejí a osidlují nové vhodné habitaty, ale také vyrovnávají místní ztráty. Takzvané zdrojové populace jsou tedy schopné vyrovnat ztráty v méně výhodných podmínkách nebo na okraji areálu rozšíření.

 • Díky migracím jsou zvířecí druhy schopné přizpůsobit se měnícím se podmínkám životního prostředí.

 • Migrace zvířat zároveň zajišťuje nutnou výměnu genů mezi subpopulacemi a přispívají tedy k zachování jejich genetické rozmanitosti.

Je tedy jasné, že fragmentace původně souvislých oblastí rozšíření do izolovaných ostrovů může mít fatální následky pro dlouhodobé přežití populací mnoha druhů. Od určité velikosti ztrácejí tyto ostrovy postupně schopnost udržet životaschopnou populaci a mnoho druhů následkem těchto změn z krajiny pomalu postupně mizí.

 

2) Územně analytické podklady

Do praxe byl zaveden nový odborný podklad: biotop zvláště chráněných druhů velkých savců (rys ostrovid, medvěd hnědý, vlk obecný a los evropský). Tento podklad je od roku 2020 zařazen podle prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu (vyhláška 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech jako jev 36b). Tato vrstva je tedy dnes povinným podkladem pro všechny úrovně územních plánů.

3) Opatřeni ke snížení mortality a účinků bariér dopravní infrastruktury

 • Průchody pro faunu: Obecně je možné je rozdělit na podchody a nadchody. Při řešení průchodnosti je nutné řešit vždy rozměrové parametry průchodů, ale také jejich hustotu a vhodné umístění.

 • Oplocení: Oplocení může omezit mortalitu větších druhů savců, zároveň však zvyšuje bariérový efekt. Oplocení by proto mělo být vždy podmíněno realizací dostatečného počtu průchodů pro faunu.

 • Umělé odpuzovače (pachové, zvukové, vizuální): Jde o široce užívané řešení, účinnost většiny typů není však dosud často dostatečně prokázána.

 • Dopravní značení, detekční a varovné systémy: Samotné dopravní značení upozorňující na častý pohyb zvířat, nebývá dostatečně účinné. Výrazně vyšší účinnost je dosahována sofistikovanými systémy založenými na detekci zvířat a následném výstražném signálu pro řidiče.


Předávané podklady ke stažení:

 1. Akční plán a karty kritických míst.pdf

 2. Mapa KM_Kraj Vysočina.pdf

 3. Společná mapa migračních koridorů a kritických míst.pdf

 4. Booklet.pdf

 5. GIS vrstvy.shp (pasporty)


 

Odkazy


 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta > Projekt migrace velkých savců

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 3726

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek