Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál > Projekty kraje financované z EU > Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina


 
 
 

Registrační číslo projektu

CZ.1.04/3.1.03/C2.00011


Doba realizace projektu

1. 2. 2014 – 30. 6. 2015


Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro koordinaci výkonu sociálně - právní ochrany na území kraje, specializace agendy na úseku SPOD v souladu za účelem naplnění standardů a vytvoření pracovních manuálů pro zajištění součinnosti OSPOD  a dalších spolupracujících subjektů.


Zdůvodnění potřebnosti projektu

Projekt přispěje k zajištění standardizace výkonu SPOD Krajského úřadu Kraje Vysočina (KrÚ Vysočina). Zajistí zkvalitnění výkonu SPOD na krajském úřadě na úseku koordinace, na úseku metodické a kontrolní činnosti a na úseku správního řízení o žádostech o NRP. Zkrácení lhůty při vyřizování stížností. Dále projekt přispěje ke zlepšení spolupráce s dalšími spolupracujícími subjekty v rámci preventivních aktivit na posílení pozitivního rodičovství. V obvodu Kraje Vysočina žije 96 283 dětí do 18 let. Na KrÚ Vysočina pracují na úseku sociálně-právní ochrany dětí pracovníci v rozsahu 2,5 úvazku. V tomto personálním složení není možné zajistit kvalitní koordinaci výkonu sociálně-právní ochrany.  KrÚ Vysočina chce prostřednictvím projektu personálně posílit úsek sociálně-právní ochrany dětí, zajistit profesní rozvoj všech pracovníků v tomto úseku. Rozvíjet koordinační roli, podpořit metodickou činnost zejména v oblasti prevence a zajistit multidisciplinární přístup při výkonu sociálně-právní ochrany dětí v kraji.


Inovativnost projektu

Projekt je inovativní v tom, že zavádí nové specializace na úseku SPOD a zavádí novou agendu na úseku SPOD (koordinace spolupráce neziskového sektoru a OSPOD). V rámci projektu dojde ke sjednocení výkonu SPOD zajišťovaného NNO a OSPOD včetně nastavení jednotného informačního prostředí. Za tímto účelem budou vytvořena metodická doporučení pro spolupráci NNO a OSPOD (např. dohody rodič x OSPOD x NNO apod.). Zavádí specializaci náhradní rodinné péče v pěstounské péči na přechodnou dobu, zaměřenou na oběti rodičovského konfliktu. Dojde ke zmapování sítě podpůrných služeb (zdravotnická zařízení, psychologické a psychiatrické služby, pedagogické poradenství, sociální služby, apod.). Vytváří podmínky pro zajištění kontinuity sociální práce u bývalých svěřenců ústavní výchovy nebo NRP. Přispěje k zařazení do evidence speciálně připravených pěstounů na přechodnou dobu na přijetí dětí ohrožených rodičovským konfliktem. Prostřednictvím vytvořených metodik dojde ke sjednocení výkonu SPOD zajišťovaného NNO a OSPOD včetně nastavení jednotného informačního prostředí. Za tímto účelem budou vytvořena metodická doporučení pro spolupráci NNO a OSPOD (např. dohody rodič x OSPOD x NNO apod.). Projekt zavádí v rámci koordinační role kraje zcela novou formu zařízení sociálně výchovné činnosti - víkendové pobyty pro rodiče s dětmi za účelem posílení výchovných kompetencí.


Klíčové aktivity

1. Nastavení systematické spolupráce v sociálně-právní ochraně dětí

V rámci této klíčové aktivity dojde k nastavení systematické práce a specializace zvýšením počtu zaměstnanců zařazených v orgánu sociálně-právní ochrany dětí a aktivity s tím související, tj. aktivity spojené se systémem, tzn. zavádění nových metod, jejich pilotní ověřování v praxi a vyhodnocování. Zároveň dojde i k naplnění standardu stanoveného v bodě 4a a 4c přílohy č. 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb.Tito pracovníci budou individuálně vzdělávání v okruzích dle přílohy č. 2 Výzvy, aby byli připraveni pro výkon specializovaných funkcí. Celkem pro naplnění Standardu bude přijato 3,5 pracovníka (Sociální pracovník v náhradní rodinné péči; Sociální pracovník v sociálně právní ochraně;  Koordinátor sociálních pracovníků) a navíc pozice psychologa. Tento počet je minimálním počtem potřebným k zajištění nástrojů sociálně-právní ochrany, s tím souvisí nárůst metodické a kontrolní činnosti krajského úřadu (vyhodnocování situace dětí a jejich rodin, tvorba individuálního plánu ochrany dětí apod.). Rozšíření subjektů působících v náhradní rodinné péči (uzavírání a realizace dohod o výkonu pěstounské péče). Udělování pověření k výkonu sociálně-právní ochrany a jejich kontroly. S ohledem na zajištění specializace při výkonu sociálně-právní ochrany.


2. Profesní rozvoj zaměstnanců

V rámci této aktivity bude realizován další profesní rozvoj zaměstnanců v oblasti standardizace postupů a používání metod sociální práce v kurzech akreditovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a sportu a Ministerstvem vnitra Bude nakoupena odborná literatura z oblasti sociálně-právní ochrany dětí např. 2x Občanský zákoník, 1x Vývojová psychologie, 1x Metody a techniky sociální práce a další dle aktuálních potřeb. Dále budou podpořeny zaměstnanci ze strany nezávislého kvalifikovaného odborníka (supervize) - v rozsahu 1x za měsíc skupinová (16 měsíců x 3 hod.) a 1x za čtvrt roku individuální (5x8 hodin) + 20 hodin na přípravu zpracování zpráv. Zaměstnanci budou vzděláváni v 35 kurzech. Každému novému i stávajícímu zaměstnanci bude vytvořen individuální plán vzdělávání, ve kterém bude stanoveno minimum a rozsah vzdělávání, u stávajících bude plán vzdělávání doplněn s ohledem na specializaci agend.


3. Nastavení systému odborné spolupráce mezi orgány sociálně-právní ochrany a dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci.

V rámci této aktivity dojde k nastavení systému odborné spolupráce mezi orgány sociálně-právní ochrany a dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci, zejména s orgány územní samosprávy, pověřenými osobami, poskytovateli sociálních služeb, zástupci škol a školských zařízení, Policií České republiky, Probační a mediační službou, soudem, státním zastupitelstvím, poskytovateli zdravotních služeb, případně dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami (např. NNO) a orgány veřejné moci zúčastněnými na péči o ohrožené děti podle místních potřeb a podmínek. V průběhu realizace projektu budou uspořádány v pěti okresech Kraje Vysočina kulaté stoly, v každém okrese 1x v průběhu realizace projektu pro celkem 75 osob a workshopy rovněž v každém okrese Kraje Vysočina 1x v průběhu realizace projektu pro celkem 60 osob.


4. Materiální a technické vybavení pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany

V rámci této aktivity bude pořízeno materiální a technické vybavení pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany s ohledem na výkon sociálně-právní ochrany na pracovišti i mimo něj. Materiální a technické vybavení bude pořízeno pro nové zaměstnance. 


 Bude pořízeno/výstupy:

- mobilní telefon 2,5 ks

- notebook 2,5 ks,

- skartovačka 1ks,

- flipchart 1 ks,

- fotoaparát 1 ks,

- diktafon 2 ks,

- videokamera 1 ks,

- nábytek (stůl, kontejnery, židle, skříně, police, skříňky) po 2,5 ks,

- nábytek (věšák) 1 ks.


5. Prostor pro klienty

V rámci této klíčové aktivity projektu bude vybavena a zprovozněna místnost pro práci cílové skupiny s klienty. Místnost se bude nacházet v prostorách sídla Krajského úřadu Kraje Vysočina (budova A), situována v podkroví. Díky drobným stavebním úpravám a nábytku (sedací souprava, stůl, skříňová sestava, židle, policová skříň, stolek) bude prostor sloužit ke klidné a nerušené práci cílové skupiny projektu, což je jednou z hlavních devíz této místnosti. Doposud chyběl pracovníkům orgánu sociálně-právní ochrany Krajského úřadu Kraje Vysočina bezpečný a příjemný prostor zajišťující soukromí pracovníků a klientů, například při pohovorech s žadateli o náhradní rodinnou péči.


6. Řízení a administrativa

Cílem této aktivity je transparentní řízení projektu, a to jak z pohledu interního, tak externího. Řízení projektu bude probíhat v průběhu celého životního cyklu projektu. Pro zajištění veškerých potřebných činností pro řízení projektu bude sestaven realizační tým projektu, který bude disponovat veškerými potřebnými kompetencemi pro zajištění činností řízení projektu. Hlavní pracovní náplní realizačního týmu bude řízení a administrace projektu na straně žadatele. Projektový tým bude postupovat na základě pevně stanovených pravidel a metodik OP LZZ. Projektový tým zpracovává a zodpovídá za správnost předkládaných monitorovacích zpráv, zprávy o zahájení realizace projektu, závěrečné zprávy a žádostí o platbu. Dále bude realizační tým v průběhu životního cyklu projektu koordinovat navržené projektové aktivity tak, aby bylo maximálně plynulým a bezproblémovým způsobem dosaženo definovaných cílů projektu.  Zároveň bude příslušnými rolemi prováděna kompletní administrace projektu.

 

Cílové skupiny projektu

Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace

Cílovou skupinu tvoří pracovníci sociálně-právní ochrany dětí KrÚ Vysočina . Celkem se jedná o 8 zaměstnanců s přepočteným úvazkem 6 (2,5 stávající počet úvazků a 3,5 v rámci projektu). Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí posílila roli krajů v systému sociálně-právní ochrany dětí na úseku koordinační a koncepční činnosti a v oblasti náhradní rodinné péče. K původním aktivitám v samostatné působnosti upraveným v bodě 10 odst.  2 zákona č. 359/1999 Sb. (vytváření předpokladů pro kulturní, sportovní, jinou zájmovou a vzdělávací činnost) se přiřadily činnosti nově koncipovaného poradního sboru pro sociálně-právní ochranu zřízeného hejtmanem kraje dle § 38a. Tento orgán spolupracuje na vytváření programů a koncepcí kraje v oblasti zajištění a rozvoje služeb pro rodiny s dětmi, náhradní rodinné péče, prevence sociálně patologických jevů a vytváření předpokladů pro kulturní, sportovní, jinou zájmovou a vzdělávací činnost dětí, posuzuje záměry kraje na zřízení a provozování zařízení sociálně-právní ochrany a jiných zařízení pro péči o děti, na žádost krajského úřadu posuzuje žádosti o změnu pověření nebo o vydání nového pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v případě, že pověřená osoba chce na území kraje zřídit nové zařízení sociálně-právní ochrany nebo jiné pracoviště téhož zařízení sociálně-právní ochrany,  na žádost krajského úřadu projednává a posuzuje další otázky spojené s plněním úkolů krajského úřadu podle tohoto zákona a s výkonem sociálně-právní ochrany na území kraje. Krajský úřad jako orgán kraje se stal po novele jediným orgánem SPOD zajišťujícím zprostředkování NRP na území České republiky, neboť role MPSV na tomto úseku zanikla. Krajský úřad zajišťuje evidenci žadatelů o náhradní rodinnou péči a evidenci dětí, jimž je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí. Nově je krajský úřad povinen zajistit rozsah příprav žadatelů o NRP včetně jejich dětí, které upravuje vyhláška č. 473/2012 Sb.

 
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rodinný a sociální portál > Projekty kraje financované z EU > Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 36711

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek